مکانیک چوب

به نام خدا

خواص مکانیکی چوب

مقدمه:

تعریف مکانیکی چوب:چوب ماده ای است جامد ، متخلخل ، آبدوست و هر سو نایکسان که از فرایند طبیعی درختان بدست می آید و خواص  مکانیکی در جهات مختلف متفاوت می باشد.

برش های چوب:

برش عرضی: صفحه حاصل از برش یک گرده بینه از پوست به طرف مغز که در آن دوایر سالیانه نمایان است

برش طولی: صفحه بوجود آمده از برش سطح مقطع درخت

برش مماسی: صفحه حاصل از برش سطح مقطع درخت به گونه ای که برش موازی با قطر دایره سطح مقطع گرده بینه باشد

برش شعاعی: صفحه حاصل از برش سطح مقطع گرده بینه به طوری که برش یا امتداد برش از مغز عبور کند.

تنش:خارج قسمت حاصل از تقسیم میزان بار وارده به المان بر سطح مقطع بر حسب متر مربع

تغییر طول نسبی: تغییر طول حاصل از اثر بار و نیروی تنش بر المان بر حسب میلی متر که از قانون هوک پیروی می کند.

تبدیلات:

الاستیسیته ارتوتروپیک:

حد تناسب:

حد شکست:

ویژگی های رئولوژیکی:

رفتار دینامیک(ضربه):

در جهت الیاف:

عمود بر الیاف:

شکست:

شکست تحت نیروهای محوری:

شکست در خمش:

خستگی:

مقاومت به گسیختگی:

سیستم های لایه ای:

اندازه گیری خواص مکانیکی:

نمونه برداری:

تعاریف مقدماتی:

نمونه کوچک:

نمونه سرویس:

بهر:

تخته های مغزی:

چوب دستک های آزمونی:

مشروط سازی:

روش های آزمایش:

نمونه برداری از اوراق فشرده چوبی:

تعداد و ابعاد:

نحوه برش نمونه مقاومت خط چسب تخته های لایه ای:

نحوه برش نمونه مقاومت کشش تخته های لایه ای:

روش های آزمون نمونه ها:

 

آزمایش های استاندارد چوب:

مقاومت به فشار:

در جهت الیاف:

عمود بر الیاف:

مقاومت به کشش:

در جهت الیاف:

عمود بر الیاف:

برش:

مقاومت به خمش:

آزمایش های ثانویه:

کرنش:

خیز:

آزمایش های استاندارد فراورده های مرکب:

تخته لایی:

تخته خرده چوب و تخته فیبر:

کاغذ دست ساخت:

کاغذ ماشین ساز:

فاکتورهای محیطی تغییر دهنده خواص چوب:

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید