چوب شناسی(ماکروسکپیک)

به نام خدا

چوب شناسی)ماکروسکپی)

مقدمه:

تعریف چوب شناسی: چوب ماده است که از فعالیت گیاهان چوبده و دارای مریستم ثانویه (چند ساله و دارای لایه زاینده کامبیوم) به وجود آمده است

تعریف درخت:گیاهی است چند ساله دارای مرستم ثانویه  و حداقل ارتفاع هفت متر و تنه دائمی که از بخش های زیر تشکیل شده است.

ریشه: بخش زیر زمینی درخت است که در برخی گونه های مناطق حاره ای به صورت ریشه های هوایی نیز یافت می شود. وظیفه آن جذب و هدایت املاح مغذی خاک برای متابولیسم سلولهای کلروفیل برگ می باشد.

طوقه: حد فاصل میان ریشه و کنده درخت است و هنگام قطع درخت خط برش را بالای این بخش در نظر می گیرند و پس از قطع در خاک باقی می ماند.

کنده: نزدیک ترین بخش درخت به خاک است که در بالای بخش طوقه قرار گرفته و از سایر قسمت های تنه قطور تر است. در برخی از گونه ها آثاری از جوانه های زمان رشد اولیه درخت باعث ایجاد نقوش زیبایی در برش های مماسی  و شعاعی دخت می گردد(نقوش لوپ و بروسن). که در معرق کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

ساقه: از نوک درخت تا پایین ترین بخش کنده درخت را شامل می شود و در صورتی درخت چندین شاخه فرعی داشته باشد بزرگترین طول درخت در نظر گرفته می شود.

شاخه: در امتداد تنه درخت جوانه های جانبی باعث پیدایش اندامهایی فرعی می شوند که جذب نور بیشتر گاهی باعث افزایش این اندام های فرعی می شود که از کیفیت چوب می کاهد.

تنه: بخش اصلی و مهم درخت که بیشترین استفاده را در صنعت دارد و استحصال بهینه از این بخش از درخت هیشه مدنظر صنعتگران تبدیل مکانیکی(چوب بری ها) بوده است. گرده بینه از این بخش از درخت تهیه می شود.

تاج: بخش بالایی درخت که وظیفه جذب نور خورشید و تولید شیرابه گیاهی را بر عهده دارد و پوشیده از برگ است.

چوب شناسی ماکروسکپیک:

برش ها:

برش عرضی:

برش طولی:

برش مماسی:

برش شعایی:

پوست:

الف:

ب:

چوب برون:

چوب درون:

مغز:

کانالهای صمغی:

مجاری رزین:

چوب بهاره:

چوب تابستانه:

چوب های واکنشی:

چوب کششی:

چوب فشاری:

ویژه گی های ماکروسکپی چوبهای بخش روزنه ای:

اشعه چوبی:

حفرات آوندی:

درون چوب:

حفرات آوندی:

اشعه چوبی:

درون چوب:

حفرات آوندی:

اشعه چوبی:

درون چوب:

ویژگی های ماکروسکپی چوبهای پراکنده آوند:

اشعه چوبی:

حفرات آوندی:

درون چوب:

حفرات آوندی:

اشعه چوبی:

درون چوب:

حفرات آوندی:

اشعه چوبی:

درون چوب:

 

/ 0 نظر / 31 بازدید