نمرات پایان ترم دروس تخصصی سال سوم صنایع چوب(دیماه)

 

سازه ها

محاسبات فنی

کارگاه تولید

خواص فیزیکی و مکانیکی

رسم فنی

نام و نام خانوادگی

 

 

 

16

 

18

اسحاقیان

1

 

 

14

 

15

تقیان

2

 

 

14

 

15.5

جانثاری

3

 

 

14

 

12

جعفری

4

 

 

12

 

10

جمالی

5

 

 

15

 

13.5

حسینی مرتضی

6

 

 

17

 

19

حسینی آرمان

7

 

 

18

 

19

خسروی

8

 

 

15

 

17

دشتی

9

 

 

15

 

12

ذکاوتمند

10

 

 

19

 

17.5

زاغیان

11

 

 

14

 

10

سخاوتی

12

 

 

16

 

14.5

شاهرخی

13

 

 

16

 

14

صانعی

14

 

 

13

 

12

صفری

15

 

 

12

 

10

طهماسبی

16

 

 

13

 

15

عقیلی

17

 

 

18

 

17

قاسمی

18

 

 

15

 

13

کاظمی

19

 

 

19

 

16

کریم پور

20

 

 

16

 

15

کیانی

21

 

 

18

 

13.5

گرامی

22

 

 

14

 

13.5

محمدی

23

 

 

12

 

13

معتمدی

24

 

 

18

 

17.5

میرحسینی

25

 

 

18

 

15

میرزایی

26

 

 

14

 

10

نصوحی

27

 

 

18

 

19

مظاهری محمدرضا

28

/ 0 نظر / 3 بازدید