چوب شناسی(میکروسکپیک)

به نام خدا

چوب شناسی(میکروسکپی)

مقدمه:

تعریف میکروسکپی چوب: چوب ماده جامدی است که از اجزای متفاوت (هتروژن) تشکیل شده است.

مراحل انجام مطالعه میکروسکپی:

1-      تهیه استوانه های کوچک(مقاطع اندود شده)

2-      تهیه دیسک نازک(خیساندن در آب)

3-      تهیه نمونه های محوری(عرضی-شعاعی-مماسی)

4-      برش با میکروتوم(برای چوبهای نرم زاویه8درجه و برای چوبهای سخت15درجه)

5-      شستشو در آب ژاول-آب الکل-گزیلن برای رنگی کردن نمونه

6-      چسب زدن بین نمونه و لام و لامل

7-      قرار دادن نمونه بین لام و لامل و قرار دادن وزنه 50گرمی و گذاشتن در اتوبا دمای50

در هنگام مطالعه میکروسکپیک

بزرگنمایی میکروسکپ: 40 تا 50 برابر

ضخامت مقاطع: 15 میکرون

برش های قابل مطالعه: برش عرضی ، برش شعاعی ، برش مماسی

مواردی که هنگام بررسی پهن برگان باید تشخیص داده شود:

آوندها (vessel): سلول های هادی شیره گیاهی ، دیواره ای منفذدار ، دو دهانه دریچه ای شکل در دو طرف ، دارای حفره قابل مشاهده در مقطع عرضی

بررسی مقطع عرضی از نظر حفرات آوندی:

بخش روزنه ای: حفرات آوندی بهاره چند برابر تابستانه

بخش نیمه روزنه ای:حفره های آوندی بهاره فراوانتر یا درشت تر از تابستانه

پراکنده آوند: حفره های آوندی بهاره و تابستانه با هم برابرند

حفرات آوندی مجزا: یعنی حفرات باهم تماسی ندارند

حفرات آوندی شعاعی: یعنی چندین حفره در جهت مماسی بهم چسبیده اند

حفرات گروهی: سه یا چند حفره به طور نامنظم بهم چسبیده اند

وضعیت مشعلی(شعله ای): حفره های آوندی در جهت شعاعی به شکل شعله (8 شکل) دیده می شوند

بررسی مقطع عرضی از نظر تراکم و قطر آوند:

حفرات آوندی درشت: 75 تا 185 میکرون

متوسط: 50 تا 100 میکرون

کوچک: 30 تا 80 میکرون

ریز: 20 تا 30 میکرون

تیل ها: عبارتند از مواد زاید دیواره سلول پارانشیمی که از منافذ دیوار آوند عبور کرده و حفره سلولی را مسدود کرده است.

بررسی برش طولی مشاهده فیبر و آوند:

دریچه: دهانه بین دو عنصر آوندی در امتداد هم را دریچه گویند

دریچه منفرد: گرد تا بیضوی در چوب راش

نردبانی: گرد تا بیضوی پله پله در چوب فندق

ضخامت مارپیچ: نوار های تقویت کننده رزوه مانند روی دیواره داخلی و غشای ثانوی

ضخامت مارپیچی و حلقه مانند: این نوارها با ویژگی فوق در گونه راش مشاهده شده است

فیبر تراکیید: سلول چوبی طویل با دیواره ضخیم و منافذ منقوط (هاله دار)

فیبر لیبری فرم: این نوع فیبر دارای منافذ ساده است

فیبر تقسیم شده: با دیواره عرضی ظریفی به چند قسمت شده است و منافذ ساده دارد

اشعه های چوبی(Ray): سلول های حاوی مواد نشاسته ای که از مغز به پوست کشیده شده اند

در برش مماسی:

همگن:این نوع

ناهمگن:

تک سلولی:

2تا3سلولی:

مطبق:

4و پرسلولی:

تک و پرسلولی:

کاذب(دروغی):

سلول های محیطی اشعه:

برش شعاعی:

همگن:

کمی ناهمگن:

ناهمگن:

خیلی ناهمگن:

کراس فیلد:

پارانشیم:

مقطع عرضی:

پارانشیم:

محوری آپوتراشال:

آپوتراشال پراکنده:

آپوتراشال لایه ای:

آپوتراشال انتهایی:

پاراتراشال:

دور آوندی:

مغزی یا لکه مغزی:

مواردی که هنگام بررسی سوزنی برگان باید تشخیص داده شود:

مجاری صمغی:

مجاری بین سلولی محوری یا شعاعی:

مجاری ناشی از خراش تنه:

منافذ(پونکتیواسیون):

پنجره ای شبه کاجی:

تاکسیدومی:

شبه سروی:

شبه پیسه آ:

دیواره تراکیید و اشعه چوبی:

تراکیید حاوی منافذ منقوط:

دندانه دار بودن دیواره تراکییدعرضی:

تراکییدحاوی منافذ منقوط دو ردیفه:

نوارهای سانیو(رکراسول):

منافذ مضرس شکل:

ضخامت های مارپیچی:

ترک حلزونی:

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید