فیزیک چوب

به نام خدا

خواص فیزیکی چوب

مقدمه:

تعریف چوب از نظر فیزیکی: چوب ماده ایست جامد ، متخلخل و هر سو نایکسان(هتروتروپیک) و هیگروسکپیک یا آبدوست و قابل اشتعال که در دمای 230 درجه سانتیگراد در مجاورت شعله می سوزد

تعریف جرم مخصوص چوب: چگالی هر ماده عبارت است از حاصل تقسیم مقدار جرم آن ماده بر واحد حجم آن و در مورد چوب میزان جرم یا همان ماده چوبی موجود در دیواره سلولی تقسیم بر حجم واحد (یک سانتی متر مکعب). در این تعریف خلل و فرج چوب هر چه بیشتر باشد به این معنی است که فضاهای خالی بدون جرم بیشتر می باشد و صورت کسر کاهش می یابد و در نتیجه چوب های با خلل و فرج بیشتر دارای جرم مخصوص کمتری هستند.

کاربردهای جرم مخصوص چوب: از آنجا که بیشتر کمیت های فیزیکی و مکانیکی چوب تابع مقدار جرم ویژه است و در برخی مواقع (بسیاری مواقع) می توان یک رابطه مستقیم عددی میان جرم مخصوص و کمیت های فیزیکی یک گونه چوبی نوشت می توان نتیجه گرفت که برای محاسبه هر کمیت فیزیکی چوب ، ابتدا باید جرم ویژه آن گونه چوب را بدست آورد. به صورت مثال : هر چه جرم ویژه چوبی بیشتر باشد میزان جذب رطوبت در آن بیشتر است. یعنی میزان افزایش ابعاد یک قطعه چوب گردو در اثر جذب رطوبت بیشتر از افزایش حجم گونه ای با همان ابعاد از جنس کاج است. البته پارامتر های دیگری نیز هنگام محاسبه کمیت های فیزیک وجود دارند که باید در محاسبات در نظر گرفته شوند.

انواع جرم مخصوص:

ظاهری: جرم ظاهری چوب در رطوبت معمولی تقسیم بر حجم ظاهری

حقیقی: جرم ماده چوبی دیواره سلولی بدون خلل و فرج تقسیم بر حجم کاملا خشک

خشک: جرم چوب خشک شده تقسیم بر حجم کاملا خشک شده

بحرانی: جرم کاملا خشک شده تقسم بر حجم کاملا مرطوب

روش های اندازه گیری جرم مخصوص چوب:

محاسبه حجم(هندسی – آمورف):

در روش هندسی ابتدا ابعاد و اضلاع شکل هندسی قطعه چوب مورد نظر اندازه گیری می شود و سپس از روابط ریاضیات برای محاسبه حجم آن استفاده می گردد.

در روش آمورف ، قطعه چوب مورد نظر را درون ظرفی مدرج محتوی آب قرار می دهند. اختلاف سطح حاصل از قرار گرفتن قطعه چوب درون بشر مدرج را بر حسب سانتی متر مکعب حجم نمونه مورد نظر تعریف می کنیم.

محاسبه جرم(رادیواکتیویته – قانون ارشمیدس – بررسی تصاویر میکروسکپ نوری ):در روش های نوین اندازه گیری جرم ویژه چوب از پرتوهای ساطع شده از فلزات جهت پرتونگاری از بافت چوب استفاده می شود.

محاسبه درصد خلل و فرج:با توجه به اینکه فضاهای خالی موجود در چوب باعث تاثیر مستقیم بر میزان جرم ویژه چوب می شود و با در نظر داشتن اینکه مقدار جرم مخصوص چوب یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی و فیزیکی چوب است ، پس دانستن میزان تخلخل گونه های مختلف چوب بسیار حائز اهمیت می باشد. برای اندازه گیری درصد تخلخل چوب از فرمول زیر استفاده می شود:

عواملی که در تغییرات جرم مخصوص موثرند:

1-      رطوبت چوب:

رطوبت چوب سرپا(سبز): میزان رطوبت سبز گونه های مختلف با هم متفاوت است و به جرم ویژه چوب بستگی دارد و هر چه دانسیته گونه چوبی کمتر باشد رطوبت بیشتری را در خود جا می دهد و آب بیشتری درون حفرات سلولی گونه های با جرم کمتر قرار می گیرند. این رطوبت معمولا بیشتر نقطه اشباع الیاف قرار دارد و تعیین درصد آن بر حسب مقدار وزن آب موجود در حفرات و دیواره سلولی نسبت به کل وزن چوب سنجیده می شود.

رطوبت چوب قطع شده:

انواع رطوبت در چوب:

آب آزاد:

آب آغشتگی:

آب نهادی:

روش های اندازه گیری رطوبت:

خواص آب و چوب:

فیزیک مویین چوب:

لوله های مویین همگن:

لوله های مویین ناهمگن:

ماکروپیلار:

میکروپیلار:

انواع جذب رطوبت در چوب:

نیروی کشش سطحی:

کشش بین سطحی:

کشش ملکولی:

رطوبت اشباع فیبر(FSP):

تقسیم بندی چوب ها بر اساس نقطه اشباع الیاف:

پهن برگ پراکنده آوند:

پهن برگ روزنه ای و نیمه روزنه ای:

سوزنی برگ با چوب درون مشخص:

سوزنی برگ با چوب درون نا مشخص:

حداکثر رطوبت چوب:

رطوبت تعادل چوب(EMC):

روش های اندازه گیری رطوبت نسبی:

کلیمای استاندارد:

خواص هیگروسکپی:

تعریف مدار جذب:

پدیده هیستریزیس:

پدیده جذب در:

چوب اصلاح شده:

چوب لایه ای:

فراورده های کمپوزیت:

تخته خرده چوب:

تخته فیبر:

انواع جریان سیال در چوب:

جریان آشفته:

جریان غیر خطی:

جریان ویسکوز(آرام):

جریان لفزش ملکولی(کنودسن):

پدیده خشک شدن چوب:

نیروی کاپیلاریته:

نیروی دیفوزیسیون:

نیروی اسمزی:

گرادیان رطوبتی:

واکشیدگی و همکشیدگی چوب:

واحد دیواره سلولی ثانویه:

واحد فیبریل:

واحد میکروفیبریل:

هرسونایکسانی چوب:

همکشیدگی طولی:

همکشیدگی عرضی(مماسی به شعاعی):

دلیل اختلاف همکشیدگی مماسی با شعاعی:

تغییرات واکشیدگی و همکشیدگی چوب:

اثر رویشگاه:

اثر خواص چوب:

اثر مواد استخراجی:

راه های اصلاح تغییر ابعاد چوب:

خواص حرارتی:

انبساط حرارتی چوب:

گرمای ویژه چوب:

هدایت حرارتی چوب:

تشعشع گرمایی در چوب:

قابلیت سوخت و گرمازایی چوب:

خواص الکتریکی:

مقاومت و هدایت الکتریکی چوب(در برابر جریانDC):

مقاومت و هدایت الکتریکی چوب(در برابر جریان AC):

خاصیت الکترومغناطیسی چوب:

خاصیت پیزوالکتریک چوب:

دی الکتریک:

خواص صوتی:

تعریف صوت:

تعریف آکوستیک:

تعریف طنین:

ارتعاش در جهت طولی چوب:

ارتعاش در جهت عرضی چوب:

ارتعاش پیچشی:

عوامل موثر سرعت صوت در چوب:

جرم مخصوص:

رطوبت:

جهت الیاف:

دما:

/ 0 نظر / 29 بازدید