تعاریف مقدماتی از شیمی چسب و رنگ

به نام خدا

تعریف های مقدماتی از شیمی چسب و رنگ

مروری بر شیمی آلی:

 دو نوع ترکیب شیمی آلی عبارتند از:

ترکیبات زنجیره ای:

آلکان ها:

الکن ها:

آلکین ها:

الکل ها:

اتراکسید:

آلدهید:

ستن:

اسیدها:

آمین ها:

آمید ها:

نیتریل ها:

استرها:

انل ها:

ترکیبات حلقوی:

بنزن(تری استیلن):

نفتالین:

انتراسن و گزیلن:

فنل:

تولوئن:

کرزول:

فنیل آمین(آنیلین):

انواع رنگ ها:

بازی:

اسیدی:

مستقیم:

دندانه ای:

گروه های کروموفورم(کروموژن):

انواع رنگ ها:

شفاف:

پلاستیک:

غیر شفاف:

محلول مولال: محلولی است که از حل شدن یک مول (ملکول گرم) جسمی در 1000 گرم حلال به دست می آید.

مولاریته:تعداد مول های هر جسم در 1000 گرم حلال را مولاریته  آن جسم در آن محلول گویند.

درجه تفکیک یونی:حاصل تقسیم تعداد ملکول های یونیزه شده  بر  تعداد کل مولکول های  حل شده ضربدر 100

نظریه برونشتدو لوری:ملکول یا یونی که دهنده پروتون بوده و یون  از دست بدهد اسید است و ملکول یا یونی که گیرنده باشد باز نامیده می شود.

تعادل یونی آب:

تعریف محلول: مخلوط همگن را محلول می گویند.

محلول کلوییدی: محلولی که در آن پراکندگی ذرات جسم محلول کلوییدی به راحتی از حلال قابل تشخیص است مانند گچ و روغن که این ذرات میسل نام دارد

محلول حقیقی: ذرات جسم حل شده به صورت یون و یا ملکول در حلال پراکنده است.

تفاوت محلول کلوییدی و حقیقی: نور در محلول کلوییدی منعکس و پراکنده می شود اما در محلول حقیقی مسیر نور مشخص نیست

محلول کلوییدی بر خلاف محلول حقیقی قابلیت دیالیز ندارد و از غشای نیمه تراوا نمی گذرد و ذرات میسل بزرگتر از ذرات محلول حقیقی است

مثال: چسب نشاسته – آلبومین – ژلاتین و پروتوپلاسم – دود و کف

امولوسیون: کلوییدی است که در آن ذرات معلق یک مایع در مایعی دیگر قرار دارد مانندک روغن و آب

سوسپانسیون:کلوییدی است که در آن ذرات معلق یک جامد بصورت ملکول های مجزا در یک مایع قرار دارد مانند: آب گل آلود

لخته شدن: بهم چسبیدن ذرات کلویید به یکدیگر و ته نشین شدن آنها به صورت ذرات بزرگتر

ژله ای شدن: اگر بهم چسبیدن ذرات کلوییدی بهم به صورت توده نیمه جامد تبدیل شود حل شدن برخی مواد در آب گرمازاست.

معرف های شیمیایی: عامل های شناسایی اسید و باز  محلول ها

تورنسل یا لیتموس: در اسید به رنگ سرخ در می آید – در محلول خنثی بنفش – باز به رنگ آبی

متیل اورانژ یا هلیانتین: اسید سرخ – خنثی نارنجی – باز زرد

فنل فتالیین: محیط اسیدی بی رنگ – خنثی بی رنگ – باز ارغوانی

نظریه های چسبندگی:

نظریه نفوذ:  پلیمر ها می توانند در محلهای تماس در یکدیگر نفوذ کنند و ممرزی پدید آید که به سادگی قابل تشخیص نیست.

نظریه الکترواستاتیک: اگر دو قطعه فلز صاف و صیغلی در تماس با یکدیگر قرار گیرند الکترونهای آخرین تراز انرژی اتم های آن به یکدیگر منتقل می گردد و یک جاذبه ایجاد می کند.

نظریه مکانیکی: چسب در پستی و بلندی های دو سطخ قرار گرفته و مانع لقزش دو سطح روی هم می شود.

نظریه لایه مرزی ضعیف: سطوح تمیز می توانند با چسب پیوند محکمی ایجاد کند اما وجود چربی و گریس و گرد و غبار این پیوند را ضعیف می کند.

چسبندگی جذب سطحی: جاذبه ملکولی میان چسب و جسم به وجود می آید که از نوع واندروالسی است.

نظریه ایجاد پیوند شیمیایی بین سطح و چسب: یک پیوند کوالانسی یا هیدروژنی بین چسب و و سطح برقرار است.

مواد موجود در چسب ها:

1-      جزء پایه: یک ماده پلیمری شاخه دار یا خطی یا شبکه ای

2-      حلال: یا رقیق کننده که تنظیم و کنترل گرانروی و ایجاد یک پوشش یکنواخت را برعهده دارد

3-      تثبیت کننده ها: رزین اپوکسی ها توسط یک آمین ساده سخت می شوند و اسید ها و نمکها و بازها می توانند زمان تثبیت را کاهش دهند.

4-      باز دارنده ها: یا کند کننده ها تنظیم کننده سرعت سفت شدن قبل از مصرف چسب  و مانع انعقاد چسب است که هنگام پخش چسب روی سطح مانع انعقاد سریع شان می شوند.

5-      اصلاح کننده ها: با جزء پایه واکنش نمی دهند اما ایجاد یک سری خواص  و ویژگی ها می کنند:

مانند نرم کننده و مقاوم در برابر ضربه (پلاستی سایزر)

پرکننده که افزایش حجم و اقتصادی شدن چسب را باعث می شود

خیس کننده باعث افزایش سطح تماس می شود

ضد کف مانع تشکیل حباب می شود

غلظت دهنده ها که باعث افزایش گرانروی می شوند

طبقه بندی چسب ها:

1-      بر اساس منشاء پیدایش (طبیعی و یا مصنوعی )

2-      نوع مواد اتصال یابنده (کاغذ چوب فلز سرامیک و یا..)

3-      شکل فیزیکی چسب (جامد مایع نواری دو قلو )

4-      نوع کاربرد چسب (ساختاری  و یا غیر ساختاری )

5-      میزان مصرف چسب (صنعتی یا خانگی )

6-      نام شیمیایی

7-      حلال و عملکرد چسب (پایه آب پایه حلال یا حرارت )

ترکیبات شیمیایی گیاهان(دکتر هادی فرزانه)

پروتئین ها:

هیدروکربن ها:

قند:

ساکارز:

نشاسته:

سلولز:

مواد پکتینی:

چربیها:

عناصر مهم زیست گیاهی:

نیتروژن:

فسفر:

پتاسیم:

کلسیم:

منیزیم:

گوگرد:

آهن:

بور:

منگنز:

مس:

روی:

کبالت:

تغذیه گیاهان:

ریشه ای:

غیر ریشه ای(فوتوسنتز):

/ 0 نظر / 32 بازدید