برنامه امتحانی پایان ترم نیمسال اول 92-1391 (سال سوم )

 

نام آزمون

تاریخ آزمون

ساعت آزمون

توضیحات

1

رسم فنی تخصصی

سه شنبه

28/09/1391

8 تا 10 صبح

 

2

تئوری کارگاه تولید

03/10/1391

محل کارگاه صنایع چوب

فصل 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 و 12

3

تئوری کارگاه ساخت پروژه

02/10/1391

محل کارگاه صنایع چوب

کل کتاب

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید