چوب شناسی(علی عموهادی)

-تیره کاج   fam . pinaceae

درخت یا درخچه است . برگهای آن معمولا فراهم یا دسته ای و عموما پایدار و خطی است . میکروسپورانژها بیشتر باهم ترکیب شده است .

میکرو سپوروفیل ها شکل مار پیچ قرار گرفته و دارای 2تا6 هاگدان است . دانه های بالدار و اغلب دودانه در هر فسل یافت می شود . این تیره در تمام دنیا بخصوص نواحی معتدل نیم کره ی شمالی است و شامل 9جنس و 210 گونه است . در ایران این گونه از جنس pinus از قدیم  کاشته شده و به کاج ایرانی شهرت یافته است . کاج ایرانی بومی ایران نیست ولی از قدیم در ایران وجود داشته است

2- تره سرو fam.cupressacean :

درخت یا درخچه است . برگ های آن پایدار،روبر رو یا فراهم ، سوزنی ، در فشی ، فلس مانند یک پایه و گاهی ودپایه است . مخروط نر کوچک و24-2 پرچم دارد. مخروط میوه خشک و چوبی تیره شامل 16جنس و140 گونه است . در ایران سه جنس وجود دارد 1- سروکوهی :که در نواحی استپی و تمام جنگل های مرطوب مانند خراسان شرقی .2- مای مزر 3- پیرو  این دو گونه در مزرهای فوقانی جنگل های شمال می باشند.

3- تیر سرخدار am .taxaceae  :

برگ های آن پایدار یک در میان اغلب در دو ردیف است طول برگ بین 3-1 سانتی متر است . زیر برگ دارای نوار یک پایه  یا دو پایه  گل های نر منفرد و یا در مجموعه های محوری یا مخروطی و شامل 14-3 پرچم است دانه خشک و گردویی و شامل سه جنس و 130 گونه است .

4- تیره بلوط fam. Fagaceae:

درخت یا درخچه است .برگ شانه ای ساده یک در میان، کامل یا لوبدار است . گل آذین های نر سنبله های آویزان دارند و دارای پرچم های متعد دارند . گل آذین های ماده سنبله های کم گل اند

7-5 کاسبرگ دارند و فاقد گلبرگ اند 20-4 پرچم دارد . 7-1 گل ماده در یک گریبان دیده می شود

تخمدان دارای 3تا6لژ است . میوه فندق است و یک جام} کوپول { قاعده میوه را می پوشاند . شامل 6 جنس و600 گونه و مخصوص نواحی گرم و معتدل است . گل های کوچکی دارد .

بلوط در ایران دارای 5 گونه است .

1- بلندمازو           2- مازو           3- بلوط              4- اوری             5- کرما زو

جنس شاه بلوط : {castanea}

برگ ها ابلنگ ، با دندانه های اره مانند است .

شاه بلوط در نقاط مختلف شامل ایران کاشید می شود .

5- تیره سنجد fam. Eleagnaceac

درخت یا درخچه است . پوشیده از پولک های نقره ای یا طلایی ، برگ آن ساده کامل پوشیده از کرک و یک در میان یا روبه رو است . دو پایه است و دارای 4-2 کاسبرگ متصل و فاقد جام است 4تا8 پرچم دارد . این درخت مخصوص نواحی نیم گرم و معتدل نیمکره شمالی،و شامل 3 جنس و 45 گونه است .

جنس سنجد : پوست ساقه و شاخه ها قهوه ای و صاف شاخه ها و برگ نقره ای است . برگ دارای پسیلی کوتاه و ابلنگ خاکستری روشن است .

سنجد تلخ : در نقلط خشک ایران نیز فراوان است .

6- تیره گل ابریشم fam.mimosaceae

درخت وبوته هر دو یافت می شود . برگ آن اغلب دو شانه ای و یک در میان و گل هر ما فرودیت،منظم و کوچک است . 3 یا 4 یا 5 کاسبرگ متصل دارد . و یا 3یا 4 یا 5 یا 6 گلبرگ کوچک و متصل در قاعده آن یافت می شود . میوه نیامک است مخصوص نواحی حاره و نیم حاره شامل 36جنس و 1500 گونه است .

جنس : بدون خار،برگ دو شانه ای کاسه لوله یا شکل زنگ دندانه دار است . گونه ی ابریشم هندی در جنوب ایران و در حوالی بندر عباس دیده می شود .

7- تیره عرعر fam .siarubaceac

درخت یا درخچه است و برگ های آن غده دار . گل آن منظم و پیوسته کاسبرگ دارای 3-8 لوپ می باشد 3تا8 گلبرگ دارد. پرچم ها به تعداد گلبرگ یا دو برابر آن متصل در قاعده صفحه است . تخمدان مرکب از 2 تا 10 پرچم آزاد است . میوه آن شفت یا ثمر مخصوص نواحی گرم و معتدل می باشد . این درخت شامل 30جنس و 150 گونه است .

جنس : برگ شانه ای و از گیاهان بد بو است . گل آن ریز و سبز و در پا ینکول هایی انتهای پلم گام و دو پایه است . درخت به بلندی 20تا 30 متری می رسد و بطور وحشی در کوهستان های شمال چین می روید .

8- تیره گردو fam .jugla ndaceae :

درخت های بزرگ اند و برگ ها در یک درمیان،شانه ای مرکب و گل های تک سکسی و یک پایه است گل های نر در کل آذینی و  دم گربه ای است .

3 تا 40 پرچم دارد . میوه گردویی با یک هسته است . مخصوص نواحی معتدل و شامل 6 جنس 0 40 گونه است .

جنس : درخت هایی بزرگی هستند،برگ های آن روبه رو، مرکب و تک شانه ای است گل ها یک پایداند .

گردو : به بلندی 18 متری می رسد پوست آن صاف سفید است .

9- تیره آبنوس fam.ebenaceae

درخت است . برگ های آن بی دوام ، شانه ای ساده کامل و یک در میان است گل آن منظم ، دو پایه یا هر ماه فرودیت است . کاسته و پیوسته و کاسبرگ دارای 7-3 لوب است . جام و پیوسته و گلبرگ دارای 3 تا 7 لوب می باشد . تعداد پرچم در گل نر 16 تا 24 است همه آن ها متصل در قاعده اند . تخمدان و دارای 4 تا 16 لژ است . میوه بسته از جنس انگور است این درخت مخصوص نواحی گرم و شامل 6 جنس و 300 گونه است .

10- تیره گل سرخ fam.rosace

به صورت درخت،علف بوته می روید برگ آن یک در میان،ساده یا مرکب،شانه ای یا پنجه ای ساده یا مرکب گوشواره دار است و دارای استپول های بی دوام یا با دوام می باشد . گل های نرماده،منظم، سفید،زرد صورتی یا قرمز؛تنها یا فراهم اند و دارای 5کاسبرگ است و دارای 4تا 5 گلبرگ یا فاقد آن است 4تا 5 پرچم دارد . میوه گوشت دار،ساده یا فراهم است . در نواحی معتدله نیکره شمالی است و دارای 115جنس و 300گونه است .

11- تیره کاتالپا fam . bignoniaceae

به صورت های درخت،گیاهان چوبی،بوته و  با لا رونده می روید . برگ های آن دو شانه ای یاسده و فاقد گوشواره است . بر گچه آن معتدد است . گل ها درخشان،آبی بنفش یا سفید،ونر ماده و کم و بیش نا منظم اند . پوسته کاسبرگ و دارای 5 لوب و پیوسته و گلبرگ و دارای 5لوب است و 4 پرچم دارد تخمدان بالا و دارای 2-1 لژ است تخمک ها متعد دارند در نواحی گرم و دارای 100 جنس و 600 گونه است .

12- تیره نارون fam.ulaceae

درخچه یا درخچه ای ایست برگ استیپول دارد . برگ های آن یک در میان ساده و دندانه دار است گل های دسته ای نر ماده یا تک سکسی و پلی گام است . پریانت دارای

9-3 تقسیم و فاقد گلبرگ است و پرچم ها به تعداد لوب ها کاسه اند تخمدان بالا و دارای 13 جنس و 130 گونه است . میوه خشک،بی بال و سخت پوست .

جنس نارون : درخت هایی بزگ اند برگ یک در میان پاپسیل کوتاه،دندانه دار . گل آن سبز یا زرد است و روی ساخته های سال گذشته می روید . 8-4 کاسبرگ دارد .

13- تیره توت fam.moraceae

درخت یا درخچه است،معمولا شیردار برگ های آن یک در میان شانه ای یا پنجه ای ساده کامل یا لوب دار دندانه دار به شکل اره . گل آن کوچک است . مخصوص نواحی حاره و معتدل و شامل50 جنس و 1000 گونه است .

جنس توت : درخت است . برگ یکی در میان،دندانه دار،اره شکل و گاهی لوب دار . گل آن یک پایه و به ندرت دو پایه است دارای 4 پرچم و کاسه دارای 7 تقسیم عمیق است.

14- تیره ارغوانی fam.caesalpinaceac

درخت یا بوته است برگ هایش کامل دو شانه ای است . گلبرگ پهن و کم و بیش نا مساوی است 5 کاسبرگ آزاد یا بهم پیوسته است . 10و گاهی 5 پرچم دارد . 89 جنس و 800 گونه و در تمام دنیا پراکنده است .

جنس ارغوانی : بی تیغ و کاسه زنگی و قوز دار و منتهی به 5 دندانه کوتاه است برگ آن کامل و پر هونی است 10پرچم آزاد دارد میوه صاف و پر دانه است و بوسیله ی دو والو باز می شود .

15- تیره زیتون fam.oleaceae

درخت یا درخچه است برگ های آن روبرو یا فراهم،شانه ای ساده یا مرکب است .

گل هر ما فرودیت منظم وبه ندرت دو پایه یا پلیگام و فاقد کاسبرگ و دارای 4تا10 لوب وفاقد جام است . 4-2 پرچم دارد پرچم ها متصل به روی جام است این درخت مخصوص نواحی معتدل و گرم وشامل 20جنس و500 گونه است.

جنس زیتون : درخت یا درختچه است. میوه بیضی با هسته ای سخت ودارای 3-1 دانه است.پریکارپ روغنی و گل هر ما فرودیت است.این درخت به بلندی 7-5متر می رسد . خاردار،برگ آن تخم مرغی دراز یا نیزه ای چرمی،کامل و دروپ بیضی است . بومی ایران مرکزی و بلوچستان باشد در شمال ایران بخصوص در رود بار و منجیل و گرگان فراوان انتشار دارد .

16-تیره پلا خور fam.caprifoliaceae

به صورت درخت یا درخچه ای یا علفی می روید . 5 کاسبرگ دارای 5 لوپ 5 پرچم متصل بر روی جام است . 14 جنس و 500 گونه است ساقه ی آن چوبی است .

/ 0 نظر / 30 بازدید