وضعیت شرکتهای تعاونی صنایع شیمیایی وسلولزی:

تعاونیهای فعال ودردست اجرا:

تعداد تعاونیهای فعال ودردست اجرا صنایع شیمیایی وسلولزی 2823 واحد تولیدی با عضویت 24960 نفر وفرصت شغلی 28455 نفر وسرمایه ثبتی حدود 3/533 میلییارد ریال می باشد. بیشترین واحدهای تولیدی فعال ودردست اجرا به ترتیب در استانهای گیلان(226واحد)، مازندران (223 واحد)  وتهران (176واحد)قرارگرفته است.کمترین واحدهای تولیدی نیز در استانهای بوشهر وهرمزگان(21واحد)، خراسان جنوبی(23 واحد) وخراسان شمالی(33واحد) است.

تعاونیهای فعال:

تعداد تعاونیهای فعال صنایع شیمیایی وسلولزی 944 واحد تولیدی با عضویت 9605 نفر وفرصت شغلی 9201 نفر تولیدی فعال نیز در استانهای بوشهر،خراسان شمالی واردبیل هریک با(6واحد)،قم (9واحد) وخراسان وسرمایه ثبتی حدود4/17 میلییارد ریال می باشد. بیشترین واحدهای تولیدی فعال به ترتیب در استانهای مرکزی (79 واحد) ،گیلان(75واحد) وتهران (68واحد) قرارگرفته است.کمترین واحدهای جنوبی با(11 واحد)قرار گرفته است.

میانگین تعداد اعضاء این واحدها 2/10 نفردرهر واحد ومیانگین اشتغال در هرواحد7/9 نفر می باشد. همچنین میانگین سرمایه ثبتی هر واحد5/224 میلیون ریال می باشد.

تعاونیهای غیر فعال:

تعداد تعاونیهای غیر فعال صنایع شیمیایی وسلولزی 671 واحد تولیدی با عضویت 7493 نفر وفرصت شغلی 5096 نفر وسرمایه ثبتی حدود 1/48 میلییارد ریال می باشد. بیشترین واحدهای تولیدی غیر فعال به ترتیب در استانهای مازندران (73 واحد) ، فارس با(44 واحد) وگیلان وآذربایجان غربی هریک  با (41 واحد) قرارگرفته است.

 مقایسه با تعاونیهای صنعتی:ازمجموع 19894 تعاونی صنعتی ثبت شده درکشور تعداد 4315 واحد مربوط به تعاونیهای صنایع شیمیایی وسلولزی می باشد.

 این تعاونیها ازنظرتعداد6/17درصدتعاونیهای ثبتی صنعتی ،ازنظر اشتغال سهم 17درصدی واز نظر اعضاء سهم3/14 درصدی را به خود اختصاص داده است.

 نسبت تعاونیهای ثبتی صنایع شیمیایی وسلولزی به کل تعاونیهای صنعتی ثبت شده کشور

موضوع

تعدادتعاونی

اعضاء

اشتغال

تعاونیهای ثبت شده صنایع شیمیایی وسلولزی

3494

32453

33551

تعاونیهای ثبت شده صنعتی

19894

227416

197725

نسبت تعاونیهای صنایع شیمیایی وسلولزی به تعاونیهای صنعتی کشور

6/17%

3/14%

17%

همچنین ازمجموع 5678 تعاونی فعال صنعتی کشور تعداد944 فعال  درزمینه صنایع شیمیایی وسلولزی فعالیت می کنندکه6/16 درصد از تعداد تعاونیهای صنعتی،6/10رصد از مجموع اعضاء و14اشتغال تعاونیهای صنعتی را به خود اختصاص داده است.

 نسبت تعاونیهای فعال صنایع شیمیایی وسلولزی به کل تعاونیهای صنعتی فعال کشور

موضوع

تعدادتعاونی

اعضاء

اشتغال

تعاونیهای فعال صنایع شیمیایی وسلولزی

944

9605

9201

تعاونیهای صنعتی فعال

5678

90767

66010

نسبت تعاونیهای صنایع شیمیایی وسلولزی به تعاونیهای صنعتی کشور

6/16%

6/10%

14%

/ 0 نظر / 51 بازدید