چوب شناسی(گیاه شناسی)

به نام خدا

چوب شناسی(گیاه شناسی)

مقدمه:

مفاهیم پایه:

آنیزوتروپ: چوب ماده ای است که در راستای سه محور دارای خواص مکانیکی متفاوتی است و در برابر تحمل نیرو متفاوت است

هتروژن: چوب ماده ایست که از اجزای متفاوتی ساخته شده است(فیبر ، آوند ، تراکیید ، پارانشیم و ...)

هیگروسکپیک:  چوب ماده ایست که با تغییرات رطوبت ابعادش تغییر می کند و نسبت به جذب و دفع رطوبت بر خلاف سایر مواد واکنش حجمی از خود نشان می دهد.

تعاریف چوب:

فیزیکی: چوب ماده ایست جامد، متخلخل و فیبری با ساختاری سازمان یافته (منظم) هرسونایکسان و ناهمگن

گیاه شناسی: بخش از درخت که وظییفه استحکام و هدایت شیره گیاهی را برعهده دارد دارای بافت ثانویه(زایلم) است.

تجاری: ماده جامد میان پوست و مغز درخت که به صورت خام و یا تبدیل شده مورد استفاده قرار میگیرد.

شیمیایی: ماده ای آلی است با ترکیبات پلی ساکاریدی(سلولز) و فنلی(لیگنین)

چوب شناسی: چوب ماده ای آلی ، جامد ، متخلخل ، هرسونایکسان و ناهمگن با خاصیت هیگروسکپیک که از فعالیت گیاهان چوبده بوجود آمده و با سایر مواد متفاوت است.

طبقه بندی گیاهان چوبده(گیاه شناسی):

نهان زادان(ریسه داران، سرخس ها، خزه ها): بافت ثانویه ندارند و چوبی نیستند

پیدا زادان(باز دانگان و نهان دانگان):

باز دانگان(گنتال- سیکاروها – ژینگیلوآلها – کنیفرها): بجز گنتال ها مابقی دارای بافت ثانویه اند و درختان چوبی دارند.

نهان دانگان(دولپه ای ها – تک لپه ای ها):

دولپه ای ها: مجموعه گیاهان علفی غیر چوبی و گیاهان چوبده را شامل می شود

تک لپه ای ها: شامل درختان فاقد مریستم قطری مانند خرما و نارگیل و ..

طبقه بندی گیاهان(از نظر بلندی ساقه):

درخت گیاهی است آوندی دارای تنه دایمی و بافت ثانویه

درخت: تنه دایمی ، چند ساله و حداقل 7 متر ارتفاع دارد

درخت کوچک: ویژگی های درخت را داراست با حداکثر 7 متر

درختچه: شاخه های فرعی از پایین تنه شروع می شود حداکثر 4 متر ارتفاع(زرشک)

بوته: حداکثر یک متر ارتفاع دارد

پیچ: تنه دایمی ندارد و به سایر درختان می چسبد مانند مو و داردوست

قسمت های مختلف درخت(از پایین به بالا):

ریشه(root):

طوقه:

ساقه(collar):

تنه(cleanbole):

کنده(stump):

دار(pole):

تاج(crown):

تیرک(fule wood):

شاخه:

قسمت های مختلف درخت (از بیرون به طرف مغز):

بشره:

پوست:

آندودرم:

پریسیکل:

آبکش اولیه:

آبکش ثانویه:

کامبیوم:

چگونگی تشکیل چوب:

دانه – مریستم اولیه – پروکامبیوم و آبکش اولیه – کامبیوم ثانویه – بافت ثانویه

نظریه هیستوژنی:

نظریه تونیکا – کرپوس:

نظریه پلانتوفل:

نظریه پلانتوفل – بودارت:

انواع سلول های کامبیوم:

دوک های اولیه:

پره های اولیه:

تقسیم سلولی کامبیوم:

مماسی:

شعاعی:

عوامل موثر بر فعالیت کامبیوم:

انواع سلول های کامبیوم(دوکی شکل – مادری پره های چوبی):

عناصر طولی:

آبکش:

آبکش:

پره های چوبی:

اجزای سلول زنده:

ماده بین سلولی:

غشای سلولی:

پروتوپلاسم:

تغییرات آنتوژنی:

نظریه آپوزیشن رویش قطری:

نظریه سوپر پوزیشن رویش قطری سلول:

دیواره سلول چوبی:

جدار بین سلولی:

جدار اولیه:

جدار ثانویه:

لایه زگیلی:

پونکتیواسیون ها(انواع):

ساده:

هاله ای:

نیمه هاله ای:

واحد های سازنده چوب پهن برگان:

آوندها:

فیبرها:

پارانشیم ها:

واحد های سازنده سوزنی برگان:

تراکییدها:

سایر سلول های طولی(پارانشیم ها و نیلوزیید ها):

پره های چوبی:

مقاطع برش:

طولی(شعاعی – مماسی):

عرضی:

تعاریف:

دوره رویش:

چوب آغاز:

چوب پایان:

حد رویش:

/ 0 نظر / 35 بازدید