زبان عمومی و تخصصی صنایع چوب

به نام خدا

ENGLISH for Students of Natural Resources Engineering

Science & Industry of Wood and Paper

زبان عمومی:

ساختار جمله:          قید زمان + قید مکان +مفعول + فعل + فاعل

فاعل: کننده کار (ضمیر یا اسم شخص)

ضمایر فاعلی: من تو او ما شما آنهاI, You, He & She, We, You, They           

فعل:کار انجام شده (به دو صورت فعل اصلی و فعل کمکی)

فعل اصلی: کار انجام شده مانند:I See

فعل کمکی:بین فاعل و فعل اصلی قرار داردDo Dose Have Has Could Can,…     

با رفتن به ابتدای جمله ، جمله را پرسشی می کندCan I go?

با گرفتن علامت منفی(not) جمله منفی می شود I can’t go

قید مکان: محل انجام کار

قید زمان: زمان انجام کار

صفت ملکی:همراه اسم می آید بدون اسم معنی ندارد

مفعول:کار بروی آن انجام شده است

ضمایر مفعولی:مرا- تورا- اورا- مارا- شمارا- آنهارا    me- you- him/her/it- us- you- them

صفات ملکی:مال من- مال تو- مال او- مال ما- مال شما- مال آنها my- your- his/him/its- our- your- their 

افعالکمکی(معین): بین فاعل و فعل اصلی قرار میگیرد و پس از آن to نمی آید بجز used to, ought to

حرف تعریف The:  دارای سه معنی است(را – که – کسره)

دو فعلیها در جمله: بین دو فعل to  می آید

اگر یک فعل اصلی و دیگری فعل کمکی باشد to نیازی نیست

مصدر های to be مانند: am-is-are-have-hasبه مادر خود تبدیل می شوند:be-have

I want to listen to the teacher من می خواهم به معلم گوش بدهم

تفاوت must     و   Have to :برای تاکید زیاد از must و برای بیان اجبار از have to استفاده می کنیم

I must go   من حتما باید بروم

I have to go من مجبورم بروم

زمان حال ساده:کاری که به صورت  عادت و تکرار انجام می شود

نشانه های حال ساده: وجود s  یا es   در سوم شخص

وجود قید های زمانevery-each-

وجود قید های تکرارever- never-always-usually-often-sometimes

وقتی مفهوم جمله ایجاب کندThe sun sets in the west

وجود do-does

کلمات پرسشی یا استفهامی:

زمان حال استمراری:

زمان گذشته ساده:

TO Do:

امری کردن فعل:

زمان آینده ساده:

ربط دو جمله:

کلمات tell & say:

قیود زمان:

حرف تعریف:

ضمایر ملکی:

حالت اضافی یا مالکیت دو اسم:

ترجمه "از" به انگلیسی:

زمان آینده استمراری:

Some & any:

حالات ملکی:

ضمایر انعکاسی:

Here & there:

حروف اضافه مکان:

حال کامل(ماضی نقلی):

گذشته کامل(ماضی بعید):

آینده کامل استمراری:

صفت:

قید:

کلماتی که نشان دهنده ی کمیت و مقدارند:

ضمایر موصولی:

آینده کامل:

جملات شرط:

آرزو:

حالت معلوم و مجهول:

جملات سببی:

نقل قول:

نقل قول غیر مستقیم:

/ 0 نظر / 33 بازدید