نمرات دروس تخصصی سال سوم صنایع چوب مهر ماه 1391-92

به نام خدا

نمرات رسم فنی تخصصی صنایع چوب نیمسال اول 1392 - 1391

سازه ها

محاسبات فنی3

خشک کردن و نگهداری

خواص فیزیکی و مکانیکی

رسم فنی

نام و
  نام خانوادگی

 

 17

 10

16 

 12

20

اسحاقیان

1

 11

-8 

12 

10 

10

تقیان

2

17 

10 

11 

 12

12

جانثاری

3

 4-

 -5

8

جعفری

4

 10

 5-

 7

13 

8

جمالی

5

 13

 7-

13 

11 

 

حسینی مرتضی

6

 20

 16

17 

17 

18

حسینی آرمان

7

 17

 14

20 

17 

 

خسروی

8

 18

10 

17 

14 

 

دشتی

9

 18

 8-

 16

 16

 

ذکاوتمند

10

 16

 14

13 

15 

 

زاغیان

11

 14

6- 

 16

13 

 

سخاوتی

12

 10

6- 

 16

 

شاهرخی

13

 15

8- 

 11

 11

 

صانعی

14

 12

7- 

12 

 10

11

صفری

15

 5-

2- 

5

طهماسبی

16

 13

6- 

 11

11

عقیلی

17

 13

10 

17 

15 

 

قاسمی

18

 13

12 

 16

16 

14

کاظمی

19

16 

10 

14 

15 

18

کریم پور

20

 17

10 

 16

17 

 

کیانی

21

 13

8- 

14 

16 

20

گرامی

22

 11

8- 

11 

 

محمدی

23

15 

 15

15 

16 

 

معتمدی

24

 20

 12

14 

13 

20

میرحسینی

25

 14

 7-

17 

14 

 

میرزایی

26

11 

 6-

11 

10 

 

نصوحی

27

 18

 14

 13

12 

5-

مظاهری محمدرضا

28

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید