گروه صنایع چوب و کاغذ ابوذر
مطالبی پیرامون صنایع چوب و کاغذ و زیر مجموعه های تبدیل مکانیکی و تبدیل شیمیایی چوب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: علی کوه پیما - شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱

 ‫اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 701 ﻣﺎده ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد 58 و 68 ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﻲ اﻳـﺮان در‫ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 01/5/48 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و در‫ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﺳﻴﺪ .

 ‫آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻫـﺎی اره ﭼـﻮب ﺑـﺮی ﻣـﺼﻮب‫22/7/24 ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲﻣﻲ ﮔﺮدد .

 نقشه ایران و جهان

ترجمه آنلاین متون خارجی


ادامه مطلب ...
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :