گروه صنایع چوب و کاغذ ابوذر
مطالبی پیرامون صنایع چوب و کاغذ و زیر مجموعه های تبدیل مکانیکی و تبدیل شیمیایی چوب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: علی کوه پیما - یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠

محاسبات

11 -   سرعت محیطی  چرخ تسمه ای به قطر 160 میلیمتر که در هر دقیقه 350 دور می زند چند متر بر ثانیه است .                                            

 الف -      9/2                   ب -      9/3                    ج -      8/175            د -    58/17                

12 -   فرم زیر مربوط به کدام فرم از کالا می باشد .                                            

ردیف

نام کالا

کد کالا

مقدار مورد درخواست

مقدار تحویلی

قیمت واحد

قیمت کل

ملاحظات

 الف -    انتقال کالا بین انبارها                    ب -        برگشت کالا

ج -       درخواست خرید                           د -         سفارش خرید    


صنایع چوب

توجه: برخی از سوالات اشکالاتی دارند که با کمک مدرس مربوطه می توانید آنرا اصلاح نمایید.(سولات از شماره یازده آغاز می شوند)

* محاسبات

11 -   سرعت محیطی  چرخ تسمه ای به قطر 160 میلیمتر که در هر دقیقه 350 دور می زند چند متر بر ثانیه است .                                            

 الف -      9/2                   ب -      9/3                    ج -      8/175            د -    58/17                

12 -   فرم زیر مربوط به کدام فرم از کالا می باشد .                                            

ردیف

نام کالا

کد کالا

مقدار مورد درخواست

مقدار تحویلی

قیمت واحد

قیمت کل

ملاحظات

 الف -    انتقال کالا بین انبارها                    ب -        برگشت کالا

ج -       درخواست خرید                           د -         سفارش خرید             

13 -  ابعاد تقریبی عرض تخته خرده چوب چقدر است .                                             

 الف -      180  یا 200 با تلرانس     3 +                 ب -       120 یا 180  یاتلرانس    2+

ج -          160 یا 180  با تلرانس    3+                 د -         120 یا 180  با تلرانس    3+            

14 -   اگر قیمت یک متر مکعب چوب راش 000/000/1 باشد قیمت یک متر مربع از چوب راش به ضخامت  10 میلیمتر چقدر است .                                            

 الف -   1000 ریال        ب -        000/10 ریال           ج -   000/100 ریال          د -    100 ریال                 

15 -  در برآورد اجزای درب کشوهای کابینت در تهیه لیست چوب  ضخامت درب کشو با کدام اجزای جعبه برابر است .                                             

 الف -     عقب جعبه            ب -      بدنه های کشو       ج -    بدنه اصلی کابینت        د -    فرقی ندارد                  

16 -    اگر مقدار چوب تمام شده یک کالای چوبی 24 متر مربع و درصد دور ریز 15 درصد باشد مقدار چوب اولیه آن چند متر مربع است .                                           

 الف -      8/28                   ب -     6/3                ج -     2/36                    د -    6/27                

17 -    کل مواد شکستنی که شرکتی در سال مصرف می کند 000/500 ریال است اگر احتمال موادی که خواهد شکست 22500 ریال باشد درصد شکست را بدست آورید.                                            

 الف -    5/4                     ب -      5/5                    ج -     2/222                       د -     55               

18 -   میزان ساعت کار استاندارد یک کارگر در طول یک هفته چند ساعت است .                                            

 الف -     40                   ب -      44                    ج -    48                 د -      50              

19 -   در سازمانهای بزرگ صنعتی واحد انبار زیر نظر کدام مسئول کارخانه می باشد .                                            

 الف -    مدیر عامل      ب -     معاون مدیر عامل         ج -     مدیرفنی        د -      معاون فنی                

20 -   در کدام روش کد گذاری کالا از خلاصه نامهای کالا یا چند حرف اول کالا بعنوان کد کالا استفاده می شود .                                            

 الف -    روش شماره گذاری           ب -    روش الفبا و شماره

 ج -      روش نیمونیک                    د -     روش الفبایی               

21-    اگر طول خشک کن روکش 12 متر باشد و زمان عبور هر روکش در داخل خشک کن 6/1 دقیقه باشد سرعت حرکت روکش را بدست آورید .                                            

 الف -      5/12                    ب -     125                     ج -       125/0               د -    25/1                

 

 

22 -   اگر سرعت پیش برد دستگاه فرزی 5/2 متر بر دقیقه و اتلاف وقت در این دستگاه 30% منظور شود این دستگاه در هر ساعت چند متر کار را افزار می زند .                                            

 الف -        195                ب -        105                  ج -         180                   د -       150             

23 -    اگر دستگاه اره گردی دارای تعداد دوران 4500 دور بر دقیقه و سرعت پیشبرد کار 60 متر بر دقیقه و مقدار برش هر دندانه 24/0  میلیمتر باشد تعداد دندانه های تیغه اره را محاسبه نمایید .                                            

 الف -     55/5                     ب -        5/55               ج -         1080             د -    60                

24 -   کدام رابطه برای محاسبه طول تسمه ساده و تخت کاربرد دارد .                                            

 

 الف -                                                                              ب -         

 

 

 ج -                                                                     د -                     

 

25 -   تعداد دور چرخ متحرکی 440 دور بر دقیقه و تعداد دندانه آن 15 عدد می باشد اگر تعداد دندانه های چرخ محرک 33 عدد باشد تعداد دور چرخ دنده محرک را حساب کنید .                                            

 الف -    200             ب -       400                   ج -        6600                       د -    968                

26 -    ............. مقدار کاری است که بتواند جسمی را که نیروی آن برابر یک نیوتن می باشد به اندازه یک متر از زمین بلند کند .                                             

 الف -                        ب -                          ج -                                   د -                     

27 -   یک کیلو وات چند اسب بخار است .                                            

 الف -    736/0               ب -    36/1              ج -     24/0                د -     360               

28 -   توان موتور پمپی که 200 کیلو گرم آب را در 10 ثانیه به ارتفاع 6 متر بالا می برد چند کیلو وات است .                                            

 الف -       1200                  ب -       12000              ج -      2000             د -     2/1               

29 -      برای بلند کردن تراورسی به اندازه 30 سانتیمتر از یک قرقره ثابت استفاده شده است مقدار تغییر مکان  طناب چقدر است .                                         

 الف -     15                 ب -      30              ج -     45              د -   60                 

30 -   اگر ضریب اصطکاک دو قطعه روی هم برابر با تانژانت زاویه سطح شیب دار باشد جسم در چه حالتی قرار دارد .                                              

 الف -  در حال سکون          ب -      در حال حرکت        ج -    در حال شروع      د -     تعادل                  

 

 

* خواص فیزیکی و مکانیکی چوب

31 -   وظیفه سلولهای کامبیومی چیست .                                            

 الف -     سلولهای چوب را می سازد                                    ب -       سلولهای پوست را می سازد

ج -        از داخل سلولهای چوب و از خارج سلولهای پوست را می سازد

 د -        باعث رشد طولی درخت می شود               

32 -  کدام مقاومت چوب نشان دهنده میزان چسبندگی عرض بین الیاف ( چسبندگی در چوب ) است .                                              

 الف -   مقاومت در برابر کشش موازی الیاف                    ب -    مقاومت در برابر کشش عمود بر الیاف

ج -     مقاومت در برابر فشار موازی الیاف                                د -     مقاومت در برابر فشار عبور بر الیاف                 

33 -   اگر چوبها با رنگ روشن در معرض نور خورشید در ارتفاعات قرار گیرند چه رنگی می شوند .                                            

 الف -    قهوه ای          ب -     خاکستر ی           ج -   تیره                د -    زرد                  

34 -   وزن تریک قطعه چوب  300 کیلو گرم  می باشد اگر وزن خشک آن 100 کیلو گرم باشد در صد رطوبت چوب براساس وزن خشک آن چقدر است .                                            

 الف -      66 درصد        ب -    150 درصد         ج -     100 درصد                د -      200 درصد               

35 -   نیروی نگهداری آب آغشتگی در دیواره سلولی کدام عامل زیر می باشد .                                            

 الف -     نیروی موئینگی     ب -    نیروی کاپیلارتیه            ج -    جذب سطحی    د -   پیوند کووالانسی                  

36 -   برای اندازه گیری رطوبت درخت کاج بهترین روشن کدام است .                                            

 الف -    روش خشک کردن در اتو    ب -   روش تقطیر ج -  روش الکتریکی      د -    همه روشها              

37-   دامنه اندازه گیری رطوبت سنج های الکتریکی چقدر است .                                            

 الف -   25 تا 30 درصد                   ب -       0 تا 30 درصد

 ج -     7 تا 25 درصد                     د -       25 تا 36 درصد               

38 -  علت نا مساوی بدون  همکشیدگی چوب در جهات مختلف به کدام عامل ربطی ندارد .                                             

 الف -     خصوصیات آناتومیکی چوب مثل پره های چوبی

ب -        فراوانی پونکتواسیونها در سطح شعاعی

 ج -        زیاد بودن چوب پاییزه در سطح شعاعی

د -         اختلاف رطوبت درجهات مختلف چوب              

39 -   سریع ترین روش اندازه گیری حجم کدام مورد است .                                            

 الف -      بشرهای مدرج        ب -       حجم سنج جیوه ای       ج -    کولیس      د -  روش جابجایی آب                    

40 -   مقاومت ویژه الکتریکی چوب چه مفهومی دارد .                                            

 الف -     مقاومت الکتریکی یک سانتیمتر مربع از چوب بر حسب اهم

ب -       مقاومت الکتریکی یک سانتیمتر مکعب از چوب بر حسب اهم

 ج -      هدایت الکتریکی یک سانتیمتر مربع از چوب بر حسب اهم

 د -     هدایت الکتریکی یک سانتیمتر مکعب  از چوب بر حسب اهم             

 

41 -   ضریب ظرفیت حرارتی چوب ( گرمای ویژه ) عبارت است از :                                            

 الف -      مقدار حرارت لازم برای گرم کردن یک سانتیمتر مربع از چوب

ب -       مقدار حرارت لازم برای گرم کردن یک میلیمتر  مربع از چوب

 ج -       مقدار حرارت لازم برای گرم کردن یک کیلو گرم چوب به مقدار یک درجه سانتیگراد

 د -       مقدار حرارت لازم برای گرم کردن یک گرم چوب به مقدار یک درجه سانتیگراد               

42 -   هر قدر رطوبت چوب افزایش یابد مقاومت الکتریکی و هدایت الکتریکی به ترتیب چه تغییر می کند .                                            

 الف -    زیاد – کم        ب -    کم – کم          ج -      کم – زیاد                د -    زیاد – زیاد                  

43 -   هر سونایکسانی چوب بعلت چیست .                                            

 الف -    قطر الیاف                     ب -     زاویه الیاف

 ج -      ضخامت الیاف              د -     طرز قرار گرفتن سلولها و اجراء تشکیل دهنده چوب                 

44 -   ماده ایزوترپیک چیست .                                            

 الف -    دارای خواص مکانیکی یکسان در جهت مختلف

ب -       دارای خواص مکانیکی مشابه در انواع مواد مختلف

 ج -      دارای خواص مکانیکی متفاوت د رجهت مختلف

د -       دارای خواص مکانیکی متفاوت در انواع مواد مشابه                

45 -   کدام گزینه صحیح نیست .                                            

 الف -      با زیاد شدن زاویه الیاف مقاومت خمشی کم می شود .

 ب -      بازیاد شدن رطوبت مقاومت  خمشی زیاد می شود

 ج -      با زیاد شدن وزن مخصوص مقاومت خمشی افزایش می یابد

 د -      با زیاد شدن درجه حرارت مقاومت خمش کم می شود                 

* خشک کردن و نگهداری چوب

46 -   اگر چوب صحیح خشک شود .....                 

 الف -      در حین اینکه  عیب های ایجاد می شود ولی مقاومت آن زیاد می شود

ب -       بدون ایجاد عیب مقاومت آن زیاد می شود

ج -       مقاومت چوب کم می شود و معایب تغییر نمی کند

د -         معایب زیاد شده و مقاومتهای چوب کم می شود              

47 -   کدام دسته از چوبها از نرم چوبها هستند .                                            

 الف -      صنوبر – بید- توسکا – کاج                    ب -      صنوبر – کاج – نراد – نوئل

ج -       صنوبر – بید – توسکا – بلوط                   د -      کاج – نراد – نوئل – زربین                 

48 -    آب دیواره سلولی موقعی شروع به خارج شده می کند که  ........                                          

 الف -    آب حفره سلولی نصف شده باشد                     ب -    آب حفره سلولی پر شده باشد

 ج -       آب حفره سلولی کم شده باشد                         د -     کل آب حفره سلولی خارج شده باشد

               

 

49 -  در رطوبت نسبی ثابت با افزایش دما  ..............                                              

 الف -      رطوبت تعادل چوب کم نمی شود          ب -     رطوبت تعادل چوب ثابت می ماند

 ج -        رطوبت تعادل چوب کم می شود           د -       رطوبت تعادل چوب ابتدا زیاد و سپس کم می شود                

50 -     کدام دو عیب خشک کردن چوب در اشعه چوبی اتفاق می افتد .                                          

 الف -      ترک انتهای و ترک سطحی                   ب -       ترک انتهای و معوج شدن

 ج -        ترک سطحی و چین خوردگی                   د -        معوج شدن و چین خوردگی               

51 -    روش جلوگیری از ایجاد ترکهای انتهایی چوب کدام است .                                           

 الف -    اندود کردن انتهای چوب                                   ب -    اندود کردن کل چوب پس از خشک کردن

ج -       خیس کردن انتهایی چوب پس از خشک کردن      د -       خیس کردن کل چوب پس از خشک کردن              

52 -    کدامیک از عیوب زیر جزو معوج شدن چوب نیستند .                                           

 الف -      خمیدگی  - کمانی شدن                   ب -        پیچیدگی – فنجانی شدن

 ج -         الماسی شدن – خمیدگی                  د -         شان عسلی – ترکهای انتهایی               

53 -   اگر چوب تا 15 درصد خشک شود حدودا ً   چقدر همکشیدگی در آن اتفاق می افتد .

 الف -    25% کل همکشیدگی                             ب -    75درصد کل همکشیدگی     

ج -      50% کل همکشیدگی                              د -       100% کل همکشیدگی                

54 -    درصورت خروج سریع رطوبت از چوب چه اتفاقی می افتد .                                          

 الف -   قارچها از بین می روند                       ب -       عیبهایی در چوب ایجاد می شود

ج -       مرغوبیت چوب زیاد می شود              د -       شرایط برای فعالیت قارچها بهتر می شود                

55 -    محل مناسب یارد  خشک کردن چوب کدام است .                                           

 الف -     نزدیک به طرح جنگل یا کارخانه چوب بری

ب -       نزدیک کارخانه مصرف کننده با بازار چوب و مبلمان

ج -      نزدیک طرح جنگل یا کارخانه مصرف کننده چوب

 د -      نزدیک کارخانه چوب بری یا کارخانه مصرف کننده چوب                 

56 -   پهنای کوچه اصلی در یارد معمولی و یاردهای بزرگ خشک کردن چوب به ترتیب کدامند .                                            

 الف -    3 تا 5/4 متر – تا 18 متر                     ب -    5/1 تا 5/4 متر – تا 18 متر

 ج -       6 تا 5/8 متر – بالای 18 متر               د -      5/3 تا 5/5 متر - بالای 18 متر                

57 -     دلیل استفاده از چوب دستک شیار دار کدام است .                                          

 الف -    کاهش سطح تماس چوب  دستک  با چوب

 ب -      افزایش سطح تماس چوب دستگ با چوب

 ج -       کاهش احتمال اثر گذاری چوب دستک روی چوب

 د -      موارد الف و ج  صحیح است  

 

 

           

58 -   به تعادل رساندن رطوبت سطح و درونی چوب درچه مرحله ای از برنامه چوب خشک کنی در کوره و به چه روشی انجام می شود .                                            

 الف -   در مرحله آغازین – بخار زنی                           ب -   در مرحله پایانی – بخار زنی

ج - درمرحله پایانی – افزایش درجه حرارت خشک       د -  در مرحله آغازین – کاهش درجه حرارت خشک               

59 -   نحوه تعیین رطوبت نسبی محیط درون کوره کدام است .                                            

 الف -      محاسبه مجموع درجه حرارت خشک ومرطوب

 ب -        محاسبه اختلاف درجه حرارت خشک و مرطوب

ج -         محاسبه نسبت درجه حرارت خشک به مرطوب

د -        محاسبه نسبت درجه حرارت مرطوب به خشک                

60 -      از درب  تاشو در چه کوره هایی استفاده می شود                                           

 الف -     در کوره های بزرگ با پهنای حداکثر 5 متر      ب -   در کوره های کوچک با پهنای حداکثر 2 متر

ج -        در کوره های بزرگ با پهنای حداکثر 12 متر     د -     در کوره های بزرگ با پهنای حداقل 12 متر                  

* تکنولوژی سازه های چوبی

61 -   معیار تعیین اندازه مقطع چوب آلات جهت مصرف در ساختمان چیست .                                            

 الف -     مقطع چوب           ب -      نحوه برش چوب      ج -    مقاومت مجاز چوب    د -    مقاومت چوب                  

62-    در اثر تابش خورشید ظاهر چوب چه تغییری می کند .                                           

 الف -   زرد کمرنگ می شود                          ب -      خاکستری می شود

ج -      آبی رنگ می شود                                د -     قهوه ای می شود                 

63 -   اصطلاح فریم در شناور به چه چیز اطلاق می گردد .                                            

 الف -     دنده ها         ب -      تیره های طولی     ج -      گیل                  د -      عرشه               

64 -   بهترین نوع شناور از لحاظ  تحمل موج آب دریا و اقیانوس کدام است .                                            

 الف -    سمبوک            ب -     بوم            ج -     پاکستانی          د -     لنج                 

65 -    در ساخت چوبهای اسکی کدام مقاومت اهمیت زیادی دارد .                                           

 الف -     مقاومت به خمش     ب -      مقاومت به ضربه     ج -    مقاومت به فشار       د -   مورد الف و ب                    

66 -     کدام چوب بیشتر در ساخت وسایل ورزشی باستانی مورد استفاده می باشد .                                          

 الف -     آزاد        ب -     توسکا     ج -      بلوط                    د -       چنار               

67 -    استفاده از  اسباب بازی آموزشی برای چه سنینی است                                             

 الف -       کودکی           ب -     نوجوانی       ج -     جوانی          د -      بدو تولد تا نوجوانی                 

68 -    اصطلاح ( لی آت ) در تولید اسباب بازی چیست .                                           

 الف -    آماده شدن نقشه های تولیدی                                             ب -   به اجرا در آمدن نقشه های تولیدی    

 ج -      نحوه استقرار ماشین آلات برای یک تولید خاص        د -    تهیه نمونه آزمایشی

 

 

                 

69 -  منظور از کار کردن چوب    چیست .                                          

 الف -     استفاده از چوب                               ب -      افزایش پایداری مکانیکی

 ج -       رنده کردن وبرشکاری چوب              د -       همکشیدگی و واکشیدگی چوب                

70 -    شبیه سازی در تکنولوژی ساخت مبلمان بعلت چیست .                                           

 الف -    تولید خوب           ب -       تولید زیاد          ج -   اطمینان از نتیجه کار         د -    هیچکدام                  

* تکنولوژی مواد

71 -   کدام یک از چوبهای زیر چوبهای وارداتی محسوب می شود .                                              

 الف -      تبریزی          ب -     ساج         ج -     اکومه                د -   مورد ج و ب                   

72 -      در تخته لایه کدام لایه بیشتر نقش مقاومت و توازن نیروها را ایفا می کند .                                         

 الف -    لایه خارجی    ب -     لایه میانی      ج -    لایه مرکزی         د -      لایه خارجی و مرکز ی               

73 -   کدام لولا پس از جاسازی درز بین در و بدنه را مسدود می کند واز ورود گرد و غبار جلوگیری می کند .                                             

 الف -    لولای نواری    ب -    لولای زاویه دار      ج -     لولای چاکدار        د -    لولای بلبرینگی                  

74 -   موادی که باعث پایداری و دوام لایه چسب زیاد می شوند ............. نام دارند .                                            

 الف -     رقیق کننده ها      ب -     رزین ها        ج -   پایدار کننده ها     د -   هیچکدام                    

75 -    درمراحل سنباده زنی به ترتیب باید از کدام سنباده ها استفاده کرد .                                           

 الف -   زبر ونرم        ب -    نرم و زبر     ج -    زبر و زبر             د -    نرم و نرم                   

76 -    سوختهای صنعتی به چند گروه تقسیم می شوند .                                           

 الف - سوخت جامد – سوخت حاصل از نفت  خام و روغن   ب -  سوخت آلی و معدنی

ج -   سوخت طبیعی – سوخت مصنوعی                             د -  سوخت جامد – سوخت مایع – سوخت گاز                  

77 -    برای خنثی کردن اسید ها از چه ماده ای استفاده می کنند .                                           

 الف -    آب آهک     ب -     آب لاباراک         ج -        آب مقطر            د -    الکل                  

78 -   کدام بتونه در هنر گره چینی و مشبک کاری به عنوان عایق رطوبت مورد استفاده قرار می کیرد .                                           

 الف -    بتونه آهکی                                    ب -      بتونه پلاستیک و آهکی

ج -      بتونه روغنی                                     د -        مورد الف وب               

79 -   آستری که برای تغییر رنگ چوب به رنگ دلخواه یا تبدیل آن به یک چوب گران قیمت به کار می رود :                                            

 الف -     آستری دوتایی     ب -     آستری نفوذی   ج -   آستری مومی          د -      آستری همرنگی                 

80 -      انواع بسته بندی در صنایع کدامند .                                         

 الف -       بسته بندی جزیی – بسته بندی برای مصرف کننده – ابتدایی

ب -        بسته بندی اولیه – بسته بندی نهایی

ج -        بسته بندی طبیعی – بسته بندی مصنوعی     

د -       بسته بندی جزیی و بسته بندی ابتدایی                

 

 

* تکنولوژی کارگاهی

81 – در عملیات پرسکاری صنایع چوب عوامل اصلی کدامند .                                              

 الف -    اندازه پرس – درجه حرارت پرس – زمان پرس

 ب -      درجه حرارت پرس – فشار پرس – زمان پرس

ج -       نوع چسب – فشار پرس – حرارت پرس

د -       حرارت پرس – زمان پرس – مرغوبیت چسب                

82 -   صافی سطح رندیده شده با ماشین کف رند به کدام عوامل بستگی دارد .                                            

 الف -      تعداد دور – تعداد توپی – سرعت پیش برد کار

ب -      سرعت برش – سرعت پیش برد کار – تعداد دور

ج -      سرعت پیش برد کار – تعداد تیغه های رنده – تعداد دور

د -      تعداد تیغه های رنده – تعداد توپی رنده – سرعت حرکت قطعه                 

83 -  کدامیک از ماشینهای صنایع چوب زیر شباهت بیشتری به ماشین اره نواری دارند .                                              

 الف -   اره  مشبک بری                                    ب -    اره مجموعه ای          

  ج -   اره عمود بر یا اره چکشی                         د -      اره فارسی بر                 

84 -   در دندانه های اره  مجموع زوایای (               +               ) چه نام دارد .                                            

 الف -     زاویه حمله             ب -     زاویه دندانه           ج -     زاویه برش            د -    زاویه پوشال                  

85 -     برای چسباندن کدام مورد زیر بهتر است از تنکهای پنوماتیکی و هیدرولیکی استفاده نمود.                                          

 الف -    اتصال فاق و زبانه                   ب -      اتصال انگشتی و دم چلچله

ج -        کلافهای چوبی                       د -         چسباندن روکش به درهای چوبی              

86 -     برای جا سازی پیچ و قطعات چوبی و همرو شدن آن با سطح کار از چه ابزاری استفاده می کنند .                                          

 الف -      مته خزینه       ب -     مته پولک بر           ج -       مته مارپیچی         د -   مته برگی                    

87 -   کدام وسیله هم جزء ابزارهای خط کشی و هم جزء وسایل اندازه گیری می باشد .                                            

 الف -     گونیا            ب -      نقاله            ج -         درفش                     د -     کولیس                 

88 -  کدامیک از موارد زیر جزء صنایع تبدیل شیمیایی چوب نمی باشد .                                              

 الف -    فیبر         ب -    مقوا و کاغذ           ج -      تقطیر            د -      تخته خرده چوب                 

89 -   جهت رنگ کاری با  ............. ابتدا باید مرحله بوم کردن صورت گیرد .                                            

 الف -    پلی استر             ب -     لاک و الکل       ج -     رنگهای روغنی        د -    رنگهای نیتروسلولزی                   

90 -  چوبهای باریک را چگونه با ماشین گندگی از طرف ضخامت رنده می کنند .                                             

 الف -    تکی پشت سر هم                      ب -      گروهی در کنار هم

 ج -      گروهی پشت سر هم                   د -        مانند بقیه چوبها               

 

 

* گارکاه مقدماتی چوب

91 -   متداولترین وسیله اندازه گیری و اندازه گذاری  ...........  می باشد  .                                            

 الف -     مترنواری        ب -      گونیا و نقاله         ج -     خط کش فلزی         د -     متر تاشو                  

92 -   نحوه صحیح در دست گرفتن و هدایت سوهانها و چوبسابها بستگی به چه چیزی دارد .                                            

 الف -    نوع کار – فرم – اندازه سوهان                      ب -      بستگی به چوبساب یا سوهان بودن آن                      ج -    تعداد آج روی چوبساب یا سوهان                      د -      همه موارد               

93 -    جهت تیز کردن اره های دستی و ماشینی از کدام سوهان استفاده می کنیم .                                           

 الف -   سوهان نیمگرد         ب -    سوهان تخت          ج -      سوهان سه گوش    د -     سوهان گرد                  

94 -   در برشکاری مواد مصنوعی هر چه جنس مواد سخت تر باشد سرعت برش و پیشبرد کار باید  ...... باشد .                                            

 الف -    ثابت           ب -      کمتر         ج -   زیاد              د -     فرقی ندارد                   

95 -  نیروی لازم در رنده کاری به چه چیزی بستگی دارد .                                             

 الف -      ضخامت پوشال – جنس قطعه – نوع رنده

 ب -         طرز ایستادن هنگام برش و رندیدن

 ج -       نوع چوب برای رندیدن

د -        ضخامت پوشال – جنس قطعه – سرعت پیشرفت کار               

96 -    برای چسباندن صفحات عریض و قسمتهای مرکزی کار ها از پیچ دستی های ......... استفاده می کنیم .                                           

 الف -   پیچ دستیهای فلزی                     ب -     پیچ دستیهای سبک

 ج -      پیچ دستیهای بازو بلند              د -        پیچ دستیهای گوشه کار               

97 -   چکشهای چوبی معمولاً از چوبهای با وزن مخصوص  ........ و با الیاف ........ تهیه می شود .                                            

 الف -   بالا – راست       ب -      بالا – عرضی       ج -   کم  – راست         د -   کم  – طولی                   

98 -   جهت اعمال ضربه به مغار و اسکنه از چه نوع چکشی استفاده می کنیم .                                            

 الف -   چکش چوبی           ب -    چکش آهنی        ج -   چکش فلزی        د -     چکش پلاستیکی                 

99 -    متناسب با چه چیزی از دریل پیچ گوشتی با سرعت ثابت یا چند سرعته استفاده می کنیم .                                           

 الف -  بزرگی و کوچکی پیچها                       ب -     نوع پیچ و ضخامت کار

ج -      نوع کار                                           د -       مورد الف و ب                

100 -     در معادن و کوههای سنگی و قطعات سخت و دیوارها از چه دریلی استفاده می کنیم .                                         

 الف -   دریل دستی برقی               ب -      دریل ضربه ای

 ج -     دریل انفجاری                     د -     دریل پنوماتیکی                   

* کارگاه تولید

101 - کدامیک از ویژگیهای زیر جزء ویژگیهای تخته خرده چوبی که برای ساخت کابینت استفاده می شود نمی باشد.                                           

 الف -    دارای سطح صاف با خلل فرج کم          ب -    دارای سطح وسیع باشد

 ج -       دارای ضخامت یکنواخت باشد              د -      ابعاد صفحات دور ریزی کمتری داشته باشد

 

               

102-   از کدامیک از دستگاههای زیر می توان برای برش مواد مختلف استفاده کرد .                                            

 الف -   اره نواری         ب -    اره گرد ( مجموعه ای )        ج -  اره عود بر          د -    اره گرد دستی                  

103 -    کدامیک از موارد زیر از اجزای کنترل ماشین مته عمودی نمی باشد .                                           

 الف -    انتخاب مته مناسب                                         ب -    کنترل پیچ تنظیم عمق مته

ج -       کنترل شنافت و یا تاقانها                                د -      بازدید قسمتهای ظاهری مته                 

104 -   میزان مصرف چسب اوره فرم آلدئید در هر متر مربع چقدر است .                                            

 الف -     200 الی 150 گرم      ب -     150 تا 250 گرم      ج -   250 تا 350 گرم     د -     350 تا 450 گرم                  

105 -   چرا از قطعه فیبر با میخ برای زهوار کوبی استفاده می کنند .                                            

 الف -     زهوار شکسته نشود                     ب -    میخ تا انتها داخل زهوار نشود

ج -       میخ قابل کشیدن باشد                     د -      مورد ب و ج صحیح است                 

106 -   مواد تشکیل دهنده چسب اره و فرم آلدئید کدامند .                                            

 الف -   پودر چسب + آب + آرد                      ب -   پودر چسب + آب + پودر سخت کننده

ج -     پودر چسب + پودر سخت کننده            د -      پودر چسب+ پودر سخت کننده + آرد                 

107 -   اگر بخواهید برای بدنه کتابخانه روکش تهیه کنید و روکشها  کوتاه باشد چه می کنید .                                            

 الف -    روکش ها را با منگنه به هم می چسبانیم

 ب -     روکش ها را با چسب کاغذی به هم می چسبانیم

 ج -     روکشها را از طول پشت سر هم و دو سر را باهم برش می دهیم

 د -     از روکشهای بلندتر استفاده می نماییم                  

108-  کدامیک از جملات زیر در مورد کنترل صفحات رنده صحیح است .                                             

 الف -   صفحه کارگیر مماس با لبه تیغ رنده             ب -    صفحه کار گیر هم سطح صفحه کارده

 ج -     صفحه کار گیر پایین تر از لبه تیغ رنده          د -     صفحه کار گیر پایین تر صفحه کارده                  

109 -   برای انجام برش با ماشین اره گرد تیغه اره چه اندازه از ضخامت صفحات بیشتر است .                                            

 الف -   5 میلیمتر                    ب -     10 تا 15 میلیمتر     ج -  15 الی 20 میلیمتر      د -  2 الی 20 میلیمتر                    110 -   حداقل فاصله دست تا تیغه اره چقدر است .                                            

 الف -     2 سانتیمتر      ب -      3 سانتیمتر       ج -      4 سانتیمتر       د -     5 سانتیمتر

به آرزوی موفقیت شما

 

مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :