گروه صنایع چوب و کاغذ ابوذر
مطالبی پیرامون صنایع چوب و کاغذ و زیر مجموعه های تبدیل مکانیکی و تبدیل شیمیایی چوب
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب

-تیره کاج   fam . pinaceae

درخت یا درخچه است . برگهای آن معمولا فراهم یا دسته ای و عموما پایدار و خطی است . میکروسپورانژها بیشتر باهم ترکیب شده است .

میکرو سپوروفیل ها شکل مار پیچ قرار گرفته و دارای 2تا6 هاگدان است . دانه های بالدار و اغلب دودانه در هر فسل یافت می شود . این تیره در تمام دنیا بخصوص نواحی معتدل نیم کره ی شمالی است و شامل 9جنس و 210 گونه است . در ایران این گونه از جنس pinus از قدیم  کاشته شده و به کاج ایرانی شهرت یافته است . کاج ایرانی بومی ایران نیست ولی از قدیم در ایران وجود داشته است

2- تره سرو fam.cupressacean :

درخت یا درخچه است . برگ های آن پایدار،روبر رو یا فراهم ، سوزنی ، در فشی ، فلس مانند یک پایه و گاهی ودپایه است . مخروط نر کوچک و24-2 پرچم دارد. مخروط میوه خشک و چوبی تیره شامل 16جنس و140 گونه است . در ایران سه جنس وجود دارد 1- سروکوهی :که در نواحی استپی و تمام جنگل های مرطوب مانند خراسان شرقی .2- مای مزر 3- پیرو  این دو گونه در مزرهای فوقانی جنگل های شمال می باشند.

3- تیر سرخدار am .taxaceae   :

برگ های آن پایدار یک در میان اغلب در دو ردیف است طول برگ بین 3-1 سانتی متر است . زیر برگ دارای نوار یک پایه  یا دو پایه  گل های نر منفرد و یا در مجموعه های محوری یا مخروطی و شامل 14-3 پرچم است دانه خشک و گردویی و شامل سه جنس و 130 گونه است .

4- تیره بلوط fam. Fagaceae:

درخت یا درخچه است .برگ شانه ای ساده یک در میان، کامل یا لوبدار است . گل آذین های نر سنبله های آویزان دارند و دارای پرچم های متعد دارند . گل آذین های ماده سنبله های کم گل اند

7-5 کاسبرگ دارند و فاقد گلبرگ اند 20-4 پرچم دارد . 7-1 گل ماده در یک گریبان دیده می شود

تخمدان دارای 3تا6لژ است . میوه فندق است و یک جام} کوپول { قاعده میوه را می پوشاند . شامل 6 جنس و600 گونه و مخصوص نواحی گرم و معتدل است . گل های کوچکی دارد .

بلوط در ایران دارای 5 گونه است .

1- بلندمازو           2- مازو           3- بلوط              4- اوری             5- کرما زو

جنس شاه بلوط : {castanea}

برگ ها ابلنگ ، با دندانه های اره مانند است .

شاه بلوط در نقاط مختلف شامل ایران کاشید می شود .

5- تیره سنجد fam. Eleagnaceac

درخت یا درخچه است . پوشیده از پولک های نقره ای یا طلایی ، برگ آن ساده کامل پوشیده از کرک و یک در میان یا روبه رو است . دو پایه است و دارای 4-2 کاسبرگ متصل و فاقد جام است 4تا8 پرچم دارد . این درخت مخصوص نواحی نیم گرم و معتدل نیمکره شمالی،و شامل 3 جنس و 45 گونه است .

جنس سنجد : پوست ساقه و شاخه ها قهوه ای و صاف شاخه ها و برگ نقره ای است . برگ دارای پسیلی کوتاه و ابلنگ خاکستری روشن است .

سنجد تلخ : در نقلط خشک ایران نیز فراوان است .

6- تیره گل ابریشم fam.mimosaceae

درخت وبوته هر دو یافت می شود . برگ آن اغلب دو شانه ای و یک در میان و گل هر ما فرودیت،منظم و کوچک است . 3 یا 4 یا 5 کاسبرگ متصل دارد . و یا 3یا 4 یا 5 یا 6 گلبرگ کوچک و متصل در قاعده آن یافت می شود . میوه نیامک است مخصوص نواحی حاره و نیم حاره شامل 36جنس و 1500 گونه است .

جنس : بدون خار،برگ دو شانه ای کاسه لوله یا شکل زنگ دندانه دار است . گونه ی ابریشم هندی در جنوب ایران و در حوالی بندر عباس دیده می شود .

7- تیره عرعر fam .siarubaceac

درخت یا درخچه است و برگ های آن غده دار . گل آن منظم و پیوسته کاسبرگ دارای 3-8 لوپ می باشد 3تا8 گلبرگ دارد. پرچم ها به تعداد گلبرگ یا دو برابر آن متصل در قاعده صفحه است . تخمدان مرکب از 2 تا 10 پرچم آزاد است . میوه آن شفت یا ثمر مخصوص نواحی گرم و معتدل می باشد . این درخت شامل 30جنس و 150 گونه است .

جنس : برگ شانه ای و از گیاهان بد بو است . گل آن ریز و سبز و در پا ینکول هایی انتهای پلم گام و دو پایه است . درخت به بلندی 20تا 30 متری می رسد و بطور وحشی در کوهستان های شمال چین می روید .

8- تیره گردو fam .jugla ndaceae :

درخت های بزرگ اند و برگ ها در یک درمیان،شانه ای مرکب و گل های تک سکسی و یک پایه است گل های نر در کل آذینی و  دم گربه ای است .

3 تا 40 پرچم دارد . میوه گردویی با یک هسته است . مخصوص نواحی معتدل و شامل 6 جنس 0 40 گونه است .

جنس : درخت هایی بزرگی هستند،برگ های آن روبه رو، مرکب و تک شانه ای است گل ها یک پایداند .

گردو : به بلندی 18 متری می رسد پوست آن صاف سفید است .

9- تیره آبنوس fam.ebenaceae

درخت است . برگ های آن بی دوام ، شانه ای ساده کامل و یک در میان است گل آن منظم ، دو پایه یا هر ماه فرودیت است . کاسته و پیوسته و کاسبرگ دارای 7-3 لوب است . جام و پیوسته و گلبرگ دارای 3 تا 7 لوب می باشد . تعداد پرچم در گل نر 16 تا 24 است همه آن ها متصل در قاعده اند . تخمدان و دارای 4 تا 16 لژ است . میوه بسته از جنس انگور است این درخت مخصوص نواحی گرم و شامل 6 جنس و 300 گونه است .

10- تیره گل سرخ fam.rosace

به صورت درخت،علف بوته می روید برگ آن یک در میان،ساده یا مرکب،شانه ای یا پنجه ای ساده یا مرکب گوشواره دار است و دارای استپول های بی دوام یا با دوام می باشد . گل های نرماده،منظم، سفید،زرد صورتی یا قرمز؛تنها یا فراهم اند و دارای 5کاسبرگ است و دارای 4تا 5 گلبرگ یا فاقد آن است 4تا 5 پرچم دارد . میوه گوشت دار،ساده یا فراهم است . در نواحی معتدله نیکره شمالی است و دارای 115جنس و 300گونه است .

11- تیره کاتالپا fam . bignoniaceae

به صورت های درخت،گیاهان چوبی،بوته و  با لا رونده می روید . برگ های آن دو شانه ای یاسده و فاقد گوشواره است . بر گچه آن معتدد است . گل ها درخشان،آبی بنفش یا سفید،ونر ماده و کم و بیش نا منظم اند . پوسته کاسبرگ و دارای 5 لوب و پیوسته و گلبرگ و دارای 5لوب است و 4 پرچم دارد تخمدان بالا و دارای 2-1 لژ است تخمک ها متعد دارند در نواحی گرم و دارای 100 جنس و 600 گونه است .

12- تیره نارون fam.ulaceae

درخچه یا درخچه ای ایست برگ استیپول دارد . برگ های آن یک در میان ساده و دندانه دار است گل های دسته ای نر ماده یا تک سکسی و پلی گام است . پریانت دارای

9-3 تقسیم و فاقد گلبرگ است و پرچم ها به تعداد لوب ها کاسه اند تخمدان بالا و دارای 13 جنس و 130 گونه است . میوه خشک،بی بال و سخت پوست .

جنس نارون : درخت هایی بزگ اند برگ یک در میان پاپسیل کوتاه،دندانه دار . گل آن سبز یا زرد است و روی ساخته های سال گذشته می روید . 8-4 کاسبرگ دارد .

13- تیره توت fam.moraceae

درخت یا درخچه است،معمولا شیردار برگ های آن یک در میان شانه ای یا پنجه ای ساده کامل یا لوب دار دندانه دار به شکل اره . گل آن کوچک است . مخصوص نواحی حاره و معتدل و شامل50 جنس و 1000 گونه است .

جنس توت : درخت است . برگ یکی در میان،دندانه دار،اره شکل و گاهی لوب دار . گل آن یک پایه و به ندرت دو پایه است دارای 4 پرچم و کاسه دارای 7 تقسیم عمیق است.

14- تیره ارغوانی fam.caesalpinaceac

درخت یا بوته است برگ هایش کامل دو شانه ای است . گلبرگ پهن و کم و بیش نا مساوی است 5 کاسبرگ آزاد یا بهم پیوسته است . 10و گاهی 5 پرچم دارد . 89 جنس و 800 گونه و در تمام دنیا پراکنده است .

جنس ارغوانی : بی تیغ و کاسه زنگی و قوز دار و منتهی به 5 دندانه کوتاه است برگ آن کامل و پر هونی است 10پرچم آزاد دارد میوه صاف و پر دانه است و بوسیله ی دو والو باز می شود .

15- تیره زیتون fam.oleaceae

درخت یا درخچه است برگ های آن روبرو یا فراهم،شانه ای ساده یا مرکب است .

گل هر ما فرودیت منظم وبه ندرت دو پایه یا پلیگام و فاقد کاسبرگ و دارای 4تا10 لوب وفاقد جام است . 4-2 پرچم دارد پرچم ها متصل به روی جام است این درخت مخصوص نواحی معتدل و گرم وشامل 20جنس و500 گونه است.

جنس زیتون : درخت یا درختچه است. میوه بیضی با هسته ای سخت ودارای 3-1 دانه است.پریکارپ روغنی و گل هر ما فرودیت است.این درخت به بلندی 7-5متر می رسد . خاردار،برگ آن تخم مرغی دراز یا نیزه ای چرمی،کامل و دروپ بیضی است . بومی ایران مرکزی و بلوچستان باشد در شمال ایران بخصوص در رود بار و منجیل و گرگان فراوان انتشار دارد .

16-تیره پلا خور fam.caprifoliaceae

به صورت درخت یا درخچه ای یا علفی می روید . 5 کاسبرگ دارای 5 لوپ 5 پرچم متصل بر روی جام است . 14 جنس و 500 گونه است ساقه ی آن چوبی است .

17- تیره پسته fam. Anacarbiaceae

درخت یا درختچه است . اغلب دارای پوستی صمغ دار می باشد. دارای بوئی تند است. گل آن منظم است . 4-5 کاسبرگ 4-5 گلبرگ دارد. پرچم ها 2 برابر گلبرگ ها است. این تیره مخصوص نواحی حاره و نیم حاره و دارای 60 جبس و 400 گونه است . گل آن زرد یا سبز دو پایه بی گلبرگ است. پسته وحشی به بلندی 10تا12 متر می رسد.

18-  تیره گل میمون fam. Scrofulariaceae

درخت یا علف یا بوته است. برگ های آن یکی درمیان است. کاسه 4-5 بخش است. 4تا5 لوب نامساوی است. پرچم ها 4تا 2 است . میوه معمولا خشک است. 190 جنس و 300 گونه است. بومی نواحی مرکزی و غربی چین است.

19- تیره چنار  platanaceae fam.

درخت است. معمولا پوست و برگ آن می افتد. برگ ها یک در میان است. استیپول دار است لوب های برگ به وسیله سینوس هایی از هم مجزا است. گلهای نر دارای پرچم متعدد است. میوه فندقی کوچک است. این درخت در نواحی معتدل و نیم گرم دنیا است ودارای 1 جنس 6 گونه است. درایران یک گونه وجود دارد.

20- تیره توسکا fam. Betulaceae

درخت یا درختچه است. معمولا یک پایه با برگ های یک درمیان، شانه ای ساده دارد و همچنین دندانک دارد و دارای اسیپول های نا پایدار است. گل های ریز است. گل های نر در گل آزینهایی دم گربه ای و باریک است. کاسه 4 قسمت فاقد گلبرگ و دارای4-2 پرچم است. مخصوص نیمکره ی شمالی است و بیش از 10 گونه دارد.

جنس توسکا : درخت یا درختچه یا آربریسو است. پوست آن فلس فلس است شاتن های نر آویزان و شاتن های ماده بلند و مجتمع است. موسم گل قبل از برگ است. میوه کوچک، برگ تخم مرغی، بیضی است.

توسکا قشلاقی: درخت است به بلندی 30 متر می رسد دارای جوانه های سبز لزجی می باشد. پوست ساقه قهوه ای است. آرایش نر ماده در پاییز با هم پیدا می شود. گل ها سبز و قرمز آنها قبل از برگ دیده می شود. دارای کرک هایی خرمایی است. این گونه مخصوص جنگ ها ی شمال است. و بیشتر در قسمت های ساحلی و پایین جنگل انتشار دارد.

توسکا ییلاقی : برگ آن پیل دار،پرهونی،یا اخم مرغی ابلنگ تیز،دندانه دار است. این گونه نیز مخصوص جنگل های شمال است و از سواحل دریا تا ارتفاعات پراکنده میی شود .

21- تیره انجیلی fam.hamamelidaceac

درخت یا درخچه است . برگ های آن یک در میان،ساده و زود  آفت است گل آن منظم و کامل،هر ما فرودیت یا تک سکسی و یک پایه است. کاسه دارای 5-4 کاسبرگ آن است. فاقد جام است. یا 5-4 گلبرگ و پرچم یا بیشتر دارد. تخمدان بالا و دارای دو لژ است. این تیره مخصوص نواحی معتدله و نیم گرم و شامل 23 جنس و 100 گونه است.

22- تیره شاه بلوط هندی  fam.sapinaceae

درخت یا درختچه است. برگ آن متقایل، فاقد استیپول و شانه ای یا پنجه ای مرکب است، شکل آن غیر منظم ، نر ماده یا یک سکسی است . 4یا 5 کاسبرگ 3تا 5 گلبرگ و 5 تا 10 پرچم دارد، تخمدان بالا و دارای 2 تا 34 خانه است در هر خانه 1یا 2 تخمک دیده می شود . میوه پوشینه ، سته یا شفت است. مخصوص نواحی گرم یا نیم گرم و دارای 115 جنس و 100گونه است.

جنس شاه بلوط هندی : برگ آن پنجه ای و برگچه ها شکل باد بزن است وقسمت آزاد کاسه دارای 5 دندانه است و دارای 4 گلبرگ نامساوی و 7 پرچم است.

23- تیره زیر فون  fam. Tiliaceae

درخت یا درختچه است، کرک های ساده دارد. برگ آن یک در میان یا روبرو شانه ای ، پنجه ای ساده است، استیپول دارد. گل آن منظم نر ماده است. 5-4 کاسبرگ دارد. عده زیادی پرچم ، آزاد یا متصل در قاعده دیده می شود تخمدان بالا است . مخصوص نواحی گرم و دارای 70 جنس و 540 گونه است

جنس زیر فون : درخت است. برگ آن ساده ، دانه دارو دارای دمبرک قلبی شکل و نیز دارای دو استیپول کوچک و زود آفت است ، گل آن خشبو ، سفید یا سفید مایل به زرد است. و دارای 5 کاسبرگ و 5 گلبرگ است ، پرچم ها متعدد است. میوه خشک است .

24- تیره عناب   fam . rhamnaceae

درخت یا درختچه است ، برگ آن ساده ، کامل یا دندانه دار، یک در میان و به ندرت روبرو و دارای استیپو باریک است. گل ها منظم ،و پیوسته کاسبرگ و دارای 2تا 4 لوب اند، فاقد گلبرگ یا دارای 4تا5 گلبرگ است. 5-4پرچم، روی گلبرگ ها دارد. گل آن زرد و به پهنای 4 میلیمتر است. میوه بیضی قرمز پر آب است. این گونه مخصوص جنگل ها ی شمال است. و بیشتر در گرگان وجود دارد.

25- تیره بید   fam. Salicaceae

درخت یا درختچه است، برگ یک درمیان ساده، نا پایدار ، استیپول دار، آرایش شاتن است. گل های نر دارای 1-2 پرچم یا بیشتراند. دانه کوچک و پوشیده شده از کرک های ابریشمی است. تیره مخصوص تمام دنیا و دارای 2 جنس و 200 گونه است.

26- تیره شمشاد  fam . buxaceae

به صورت درخت، بوته و گیاهانی چند ساله می روید ، برگ ها روبرو و یا یک درمیان چرمی و

ساده و گل یک پایه و منظم است . کاسه آزاد و دارای تقسیمات و شامل 4 یا6 کاسبرگ و فاقد گلبرگ

است. در گل نر پرچم ها در وسط گل متصل اند، در گل ساده تخمدان آزاد،بالا و دارای 4-2 لژ و 2-1 تخمچه است، میوه پوشینه یا شفت است. میوه مخصوص نواحی حاره و معتدله و دارای 6 جنس و 40 گونه است.

27- تیره افرا  fam . aceraceae

درخت یا درختچه ایست. با برگ هایی روبروی هم و پنجه ای یا شانه ای ساده یا مرکب و زودافت، وفاقد استیپول ، گل پلی گام،  منظم و غیر منظم است، 6-4 کاسبرگ دارد که در قسمت اعظم درازی متصل اند، 5 وگاهی 4 گلبرگ دارد و دارای 8 و اغلب 10 پرچم است، تیره مخصوص نواحی معتدله دارای 2 جنس و 110 گونه است. هفت گونه از این جنس به حال وحشی در ایران وجود دارد.

28- تیره آل  fam . cornaceae

درخت، یا درختچه است، برگ ها روبرو و یا یک در میان ، زودافت و نشانه ای ساده است، گل ها منظم، ریز یک پایه ، یا هر مافرودیت می باشند. لوله کاسه متصل و دارای 5-4 گلبرگ و 4-5         و8-10 پرچم به تعداد گلبرگ دارد. تخمدان پایین با یک یا دو لژ و میوه شفت است. تیره مخصوص  نواحی معتدله، نیم کره شمالی و دارای 10 جنس و 100 گونه است.

چوب راش

درختی است بلند ، پوست صاف و خاکستری . شاخه های آن از کرک ها ی ابریشمی پوشیده است.  برگ تخم مرغی ، چرمی ، بیضی نیز و نوک دار است . این درخت مخصوص جنگل ها ی شمالی ایران است و در نقاط کوهستانی دیده می شود .

جنس راش : گل های نر آن به شکل شاتن های با پایه دراز و آویزان است . کاسه شامل 6-5 تقسیم شانه 15-8 پرچم است گل ماده 5-1 در انولوکری زنگوله ای است. تخمدان سه گوش و درای سه لژ و2 تخمچه است اطراف میوه را انولوکر چوبی شده احاطه می کند میوه از خار نر پوشیده  شده است و با 4 والو باز می شود.

راش: Birch
 نام علمی این چوب Fagus orientalis نام فارسی و بومی راش و مرس و نام انگلیسی آن Beech است. از خواص ظاهری چوب راش درون نامشخص و به رنگ کرم مایل به قرمز است. دوایر سالیانه فشرده و در نتیجه در مقاطع طولی دارای خطوط کم و بیش مشخص ناشی از آن است. از بارزترین خصوصیات شاید بتوان به پره های چوبی در مقاطع طولی اشاره کرده که در مقطع شعاعی به پرمگس و در مقطع مماسی به دوک معروفند و این پره ها به صورت لکه های قرمز دیده میشود. چه بسا گاهی این پرمگس های زیبا عیب محصوب میشوند چرا که به عقیده نجاران این بخشهای چوب پس از رنگ کاری سیاه میشوند. گونه راش چوبی نیمه سنگین و دارای بافتی همگن و تقریبا مقاوم در برابر حشرات و قارچهاست. گرده بینه های درجه 1 و 2 راش در ایران بیشتر به مصرف کارخانجات روکش و تخته لایه می رسد و گرده بینه های درجه 3 پس از تبدیل به الوار به بازار تهران (پل چوبی) روانه می شوند. بنا به اطلاعات بازار میزان تفاوت قیمت آن در 6 ماهه نخست در بازار تهران بوده است. به دلیل بافت همگن و درجه سختی مناسب این چوب بیشترین تقاضا را برای خرید به منظور تهیه مبل در بازار دارد. همچنین به دلیل قابلیت آغشتگی با انواع

محلولهای حفاظتی بیشترین گونه مصرفی در کارخانه های اشباع است. البته اخیرا گونه های خارجی

راش از طریق آذربایجان وارد ایران شده است که بنا به ادعای مبل سازان و فرشندگان چوب کیفیت چوب راش ایرانی را ندارد ولی به دلیل ابعاد و رطوبت مناسب تخته ها میزان ضایعات کمتری، در امر فرآیند تولید دارد.

تاثیر نوع خاک

تاثیر نوع خاک بر روی چوب گونه های بلوط و زبان گنجشک بسیار واضح است به طوری که اگر درختان بلوط و زبان گنجشک بر روی خاک رسی مرطوب قرار می گیرند ، چوب پر مقاومتی که مناسب چوب های ساختمانی است تولید می کنند و مثلا پایداری آن ها در برابر فشار موازی با الیاف چوب به حدود kg/cm مربع500  و بیشتر می رسد. و چنانچه همین درختان در روی خاک ها ی خشک و یاشنی واقع شوند چوب های کم مقاومت . مناسب برای تهیه روکش تولید می کنند و پایداری آنها در برابر فشار موازی با الیاف این بار به kg/cmمربع 350 تنزل پیدا می کند.

آکونه (گابون)
           
چوبی است به رنگ صورتی کم رنگ تا پر رنگ، سبک، نرم، ریزبافت و کم دوام
           
که به خوبی ورقه ورقه می شود. برای تهیه کاغذ سازی، قایقهای سبک، و
           غیره از آن استفاده می شود.


چوب روسی :
واژه چوب روسی در بازار چوب ایران به هر نوع چوب سفید رنگ وارداتی از روسیه تلقی میشود و کاربرد آن هم چندان تفاوتی نمی کند در حالیکه این چوب سفید خود شامل گونه های کاملا متفاوت چون نراد، نوئل و انواع کاجها می شوند. همچنانکه گفته شد یکی از گونه های چوبی که به چوب روسی معروف است
Abies یا نراد است که نام رایج آن در دنیا Fir و Sapen است. این چوب فاقد درون چوب مشخص و به رنگ سفید مایل به قرمز، فاقد مجاری صمغی، راست تار، سبک، واکشیدگی و همکشیدگی کم، قابلیت ترک خوردن کم هنگام خشک شدن، بسیار خوش کار، سنباده خوری خوب، میخ خوری و پیچ خوری عالی هستند ولی با وجود تمام مزایا به راحتی در مقابل قارچها دچار مرض لکه آبی یا لکه قرمز میشوند از استحکام آن می کاهد. حشرات نیز علاقه زیادی به لانه گزینی و تخم گذاری در آن دارند و باید توجه داشت که چوبها دارای رگه قرمز به هنگام خشک شدن کاملا تاب بر می دارند. این چوب به علت سبکی و ضریب الاستیته بالا از بهترین چوبها برای اسکلت ساختمان هاست. الیاف بلند و خمیر سفید آن در کاغذسازی مصرف فراوان دارد. در ایران این چوب غالبا در صنایع مبلمان استفاده می شود.

  

منابع

 

 کتاب :اطلس چوب های ایران

 

کتاب : تکنولوژی چوب : داود پارسا پژوه

 

کتاب: چوب شناسی : پرویز نیلو فری

 

 

{{باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم که هیچ نمی دانیم .{ منتسکیو}}

{{انسان آرام و قوی همیشه مورد علاقه و احترم است .{جیمزآلن}}}

{{همه ادعای رفاقت می کنند ، اما کسی که آن را ثابت می کند رفقیق حقیقی است. { ماکسیم کورگی}}}

{{اگر می خواهید قوی باشید نقاط ضعف خود را بدانید. {مثل چینی}}}

مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :